Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[174v]

II. Den LI. Psalme/ Miserere mei Deus.

O Herre Gud benaade mig/
for din store Barmhiertighed/
Affslet all min wretuished/
ieg kiendis min Synd hun er mig leed/
Du toe mig vel aff Ondskab min/
oc giør mig reen aff all min Synd/
Thi ieg kiender min |175r Ondskab nu/
min Synd er altid i min hu.
O Herre Gud mod dig allene
Haffuer ieg syndet/ det kiendis ieg gierne/
Ont haffuer ieg giort i din Asiun/
At det er vist som du haffuer sagt/
At alle dig skulle bede om miskund
Thi vor natur er fuld aff Synd/
Huad haffde wi ellers Naade behoff/
Du vinder dem offuer som det ey tro.
See Herre i Synden ieg vndfangen er/
Min Moder mig i Synden fødde/
Sandhed hun gielder altid for dig
Din lønlige Vissdoms raad du mig teede/
Du haffuer vijst mig huordan ieg er/
Fuld aff ont oc Syndsens begær/
Det kunde ieg icke førre forstaa/
Før du lodst mig din Vissdom faa.
Bestenck mig selff O Herre
Met din Jsop oc Naade/
|175vDa bliffuer ieg reen oc bedre/
Quit fra all Syndsens vaade/
Din kiere Søns blod er den Jsop
Der huider end Sne giør Siel oc krop/
Lad mig faa at høre dine glædelige Ord/
Saa frydis de Been som forsmaade vaare før
Dit Ansict O Herre vend fra min synd/
Slet vd all min wretuished/
Skaffe i mig it reent hierte igen/
Forny mit sind/ oc forskiud ey mig.
Tag ey fra mig din hellig Aand/
Giff mig glæde i din Frelsermand/
Met en sterck Aand giør mig stadig
Hoss dig at bliffue euindelig.
De troløse vil ieg lære din vey/
Huorlunde de skulle hannem kiende/
At de maa vndgaa den falske stij/
Oc sig nu til dig omuende.
Beskerm mig Herre min saligheds Gud/
Fra blodige Synder alle/
O Herre lad op mit hierte oc Mund
Din loff oc ære at tale.
Haffde du legemligt Offer elskt
Da vilde ieg det vel giøre/
En ydmyg Aand saa tager du helst
Jt angerfult hierte monne du høre.
|176rBetee dit Folck din villie god
Oc byg din Christen Kircke/
Saa skalt du Retfærdigheds Offer faa/
De skulle dig Christelig dyrcke.
Ære være dig Gud i euighed
For din miskund oc naade/
Wi tacke din Barmhiertighed
At du vilt oss styre oc raade/
Der til din Søn vor Frelsermand
Skal giffuis den samme ære/
Aff fattig oc Rig i alle Land/
Den hellig Aand bør dem lig at være.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.