Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[183v]

VIII. Allene til dig Herre Jesu Christetc.

Allene til dig Herre Jesu Christ/
staar all mit haab paa Jorden.
Jeg veed du est min trøster vist/
du est min Frelser vorden.
Fra Verdsens første tid ey kom/
it Menniske paa Jorden saa from/
der i min nød kunde |184r hielpe mig/
Jeg raaber til dig/
til dig mit hierte fortrøster sig.
Min Synd er stor oc gantske suar/
Der aff er sorrige mine/
O Herre giør mig fra dem klar/
Alt for din Død oc pine.
Oc sige det til din Fader god/
At du mig frelste met dit Blod/
Saa bliffuer ieg aff Synden løst/
Herre vær min trøst/
Giff det du loffuit met din røst.
Giff mig aff din barmhiertighed
En Christen Tro til enden/
At ieg saa maatte din sødhed
Ret inderlige kiende/
Oc offuer alting elske dig/
Min Neste ligeruiss som mig/
Stat mig bij i min siste end/
Din hielp mig send/
Oc Diefflens list saa fra mig vend.
|184vGud Fader skee loff priss oc ære/
Som oss alt gaat monne giffue/
Oc Jesu Christ vor broder kier/
At hand hoss oss vil bliffue.
Disligest oc den hellig Aand/
Som er vor trøst oc hielper sand/
At wi Gud tiene met hiertens fred
Her i denne tid/
Oc effter Døden i euighed.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.