Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[193r]

IIII. Den Christelig Kirckis skøne naffnetc. M. D. lxix.

|193v Den Christelig Kirckis skøne naffn
vil huer paa Jorden bære.
Guds Folck sig kalde oc giøre aff saffn/
dog de det ey monne være.
Papister/ oc den grumme Tyrck/
Rydser/ Jøder met Lærdom mørck/
Guds kircke sig falsklig kalde.
Den Christelig Kircke kaldis ret
Almindelig/ tag det vare/
Tid/ sted/ Folck/ Lærdom icke forgæt/
Disse fire det forklare.
Saa lenge som Verden stod oc staar/
Guds Søn sig samler lydige Faar.
|194rHuo vilde hannem det forhindre?
All Verden er foruist denne Sted/
Som Christus selff kundgiører/
J huilcken Guds Folck ere atspred/
Oc it Euangelium høre.
Alle Menniske kaldis oc her til/
Fra Dieffuelens garn oc syndsens spil/
At de kunde salig bliffue.
Den Christelig Kirckis rette tegn/
Som Scrifften klarlige lærer/
Er først Guds Ord/ som alle vegn
Om Jesu vidnisbyrd bærer/
Huor som det predickis vden all tant/
Guds menighed findis der forsant/
Vden fruct kand det ey være.
Huor Daabsens Sacrament saa god
Som Christus monne indskicke/
Oc hans Testamentis Legem oc Blod
Som wi skulle æde oc dricke/
Huor disse tho de brugis ret
Foruden all Kætters fund oc sæt/
Guds Kircke vden tuil der kiendis.
Paa Lydighed imod Guds ord
Kand wi oc Guds Folck mercke/
Som ere Guds Tempel her paa Jord/
Oc Christi Lemmer stercke.
|194vGud hører visselig deris bøn/
Oc de giffue hannem tacksigelse skøn/
De hannem ret kiende oc tiene.
Kaarssit oc modgang er foruist
Oc Christi Bruds hoffarffue/
Dog trøster du hende O Jesu Christ/
At hun skal Himmerig arffue.
Mod Dieffuelens list oc grumme mord/
Mod Verdsens børns forargelse stor/
Oc kiødit/ du hende beskermer.
Wkrud oc Klinte der findis fast
Blant Hueden her paa Jorden/
Mundchristne leffue i skam oc last/
Paa Dommen de affskild vorde.
Guds helgen de haffue en krafftig Daab/
En Gud/ en Herre/ en Tro/ it Haab/
J Himmerig skulle de samlis.
Thi tacke wi dig O Jesu Christ/
At paa disse tegn oc flere
Din hellige Kircke kand foruist
Beuisis blant oss at være.
Din Lærdom/ som ved Luther igen
Til Liusit kom/ lad bliffue reen
Altid i disse Lande.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.