Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|215r V. Den XXIII. Psalme/ Dominus pastor meus, nihil mihi deerit.

Huad kand oss komme til for nød/
men Herren selff oss føder/
Oc spiser oss met himmels brød/
oc til god føde leder/
vor Siel ocsaa vederqueger hand/
oc læsker met det søde vand/
som er den hellig Aands naade.
For dit Naffns skyld/ din hellig Aand/
Paa sandheds vey oss leder/
Oc altid er vor Trøstermand/
Mit i vor sorrig oc glæde.
Thi haffue wi nu saa frit it mod/
|215vOm døden end for øyen stod/
Thi du est met oss Herre.
Vor Hyrdis kiæp oc staff foruist
Den trøster oss oc straffer/
Naar Kaarssit demper kiødsens lyst/
At det ey skade skaffer
Mod Sielen ved Syndsens begær/
Som kroppen stedse i sig bær/
Oc lader sig altid kiende.
Naar sorrig oc modgang er for haand/
Naar Dieffuelen vil oss riffue/
Dit hellige Ord oss trøste kand/
At wi bestandige bliffue/
J sorrig wi haffue hiertens glæde/
Beskermis vel mod Dieffuelens vrede/
Tratz dem det ville forhindre.
Du haffuer oss bered it bord/
Som wi maa vel behage/
Det er dit hellige sande Ord/
Som wi vdi hiertet smage/
Naar oss paagriber Dieffuelens list/
Da er dit Ord vor Sielis trøst/
Alt met din Aand oc naade.
Du salffuer oc met Olie sand
Vort hoffuit mangelunde/
Den glædsens Olie er din Aand/
|216rSom læger vore Synder/
Du skencker fast vdi vore Bryst/
Fuld hiertens trøst oc Aandsens lyst/
Der met wi døden tuinge.
Din godhed oc Barmhiertighed
Oss følger her i liffue/
Fra nu oc ind til euig tid/
J Herrens huss wi bliffue
Her i den Christen menighed/
Oc effter Dødsens wselhed
J Himmerige met ære.
Der til hielp oss Herre Jesu Christ/
Du vilt vore hierter optende
Met tro oc kierlighed allermest/
At wi din Fader kiende/
Met dig oc saa den hellig Aand/
Det ynske wi nu baade Quinde oc Mand/
Oc sige aff hiertet/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.