Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[216r]

VI. Den XLIII. Psalme/ Iudica me Deus, et discerne causam meam etc.

|216v O Herre frelss mig oc døm min Sag/
mod den whellige skare/
Oc for det Mennisk som er beslaget/
met suig oc ondskab saare/
Thi du est all min styrcke oc raad.
Hui lader du mig saa bedrøffuit gaa/
fortrengd vdaff mine wuenner?
Vdsend dit Liuss oc din sandhed
Som mig kand liuse oc lede/
Oc føre mig til dit hellige Bierg/
Oc til din bolig oc sæde.
|217rSaa skal ieg indgaa til Guds Altar/
Til Gud som fryder min vngdom oc glæder/
Oc tacke hannem met stor glæde.
Hui est du saa bedrøffuit min Siel/
Hui giør du mig wro oc sorge?
Du haabe til Gud Jmmanuel/
Hand kand dig vel husuale.
Thi ieg skal hannem met ære bestaa
Oc for hans Ansictis salighed loffue/
Thi hand er min Gud oc Herre.
Ære være Gud Fader i euighed
Som alting monne styre oc raade/
Hans eniste Søn være loffuit met
Som oss haffuer frelst aff vaade/
Den hellig Aand vor trøstermand
Ske loff oc priss i alle Land
Met tack oc verdighed/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.