Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[268v]

XVIII. En Aandelig vise/ til at bede om Troen haab oc kierlighed/ oc bistandighed vnder Kaarss oc forfølgelse.

Jeg raaber til dig O Herre Christ/
ieg beder du hør min klage.
Giff mig den rette tro foruist/
at ieg dig icke forsager.
At ieg forseer mig gantske til dig/
oc til din store |269r naade/
J all vaade/
styrck mig i din sandhed/
oc altid vel beuare.
Jeg beder nu meer O Herre Gud/
Du kant mig det vel giffue:
At ieg skulde icke bliffue til spot
Som mine Fiender driffue.
Thi giff du mig it stadeligt haab/
At ieg kand taalig være
J Verden here/
J alskens sorrig oc nød
Som mig kand vederfare.
Vnd mig oc det aff hiertens grund
Jeg kunde min Fiende tilgiffue/
Oc elske hannem i allen stund
Oc i din fred saa bliffue/
At ieg maatte vorde dig saa lig
Oc elske mine wuenner/
Oc bekiende
Dig Fader i Himmerig/
Nu oc foruden all ende.
|269vLad ingen modgang lyst eller nød
Saa sterck mig komme til hænde/
Huad heller ieg skal leffue eller dø/
At de mig fra dig vende.
Lad ingen ting være mig saa kier
Der mig skal fra dig drage/
Alle mine dage
Aff alt det i Verden er
Du skalt mig ene behage.
Jeg ligger her i Aandelig strid/
Den Dieffuel giør mig stor vaande:
Oc giør der til sin største flid/
At komme mig sig til haande.
Thi hielp oc styrck min skrøbelighed/
Ellers saa maa ieg falde
Nu met alle/
Scrifften siger du est tro/
Thi monne du mig husuale.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.