Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[269v]

XIX. Gud Fader i Himmelen Skaber min/ siungis lige som/ Capitan Herre Gud etc.

GVd Fader i Himmelen skaber min
Giff naaden din/
Opliuss mig met dit Guddoms skin.
|270rAll den vildfarelse nu forblind/
Som er ført ind
See hid met naadsens øyen dine.
Lad mig forstaa din hiertens grund/
Min mund oc hierte rober aff nød/
Skiule icke for mig dit Guddoms ord/ liffsens port/
Din Søns store pine oc død
Haffuer all min sorrig oc angeste ød.
Den tid er nær som førre vaar spaad/
Giff mig gode raad/
Vend alt ont bort fra Liff oc Siel.
J all vor nød da stat oss bi/
Oc giør oss fri/
Oc lær oss dig at kiende vel.
Offuer oss alle dig forbarme/
Wi arme bede dig for din Søn vor Herre/
At du lader oss din villie ret forstaa/
Trøst oc all vor begære
Aff dig den stund wi leffue here.
Mig er stort raad at bede dig/
Forlad icke mig/
Du skabte alting met Guddoms fund.
Oc deele met mig din Vissdom rig/
Jcke fra mig vig/
Formedelst Christum rør mit hiertens grund.
Om den hellig Aand beder ieg mest/
|270vDu vedst vel huad ieg haffuer behoff/
Alt mit haab setter ieg til dig/ kom mig
Arme Syndere ihu/
At ieg giør dig min Herre Gud loff.
Vissdom oc raad oc Salighed
Send mig her ned/
Foruare mig fra falske lære/
Som wi nu daglige see oc høre.
Mit hierte røre/
Dyl icke for mig din Guddoms ære.
Din Guddoms krafft her til mig send/
Foruend at Dieffuelen oss icke forfører
J verdsens dict oc menniskens fund/ vær rund
Lad mig dig gierne høre/
Oc din villie altid gierne giøre.
Liff oc Siel oc alt det ieg aaer/
Oc ieg formaar/
Befaler ieg i dine hænder.
Formere i mig den rette tro/
Oc hoss mig bo/
Den falske mening fra mig vent.
Beuare mig met din store mact/
Giff act huad du haffuer førre forkynt/
At falske Propheter skulle gaa fram/ i Faare ham/
Oc ere dog Vlffue mund/
Som scrifften oss siger den rette grund.
|271rDin Barmhiertighed monne det volde/
Din Søn hand taalde
Paa Kaarssit for oss den haarde Død.
Jeg flyer til dig met ydmyghed/
For sanden ieg veed
Du vilt ingelunde haffue ød
Den forligelse du haffuer giort
Saa stor. Jeg raaber til dig hør min bøn/
Forlad mig alle gierninger onde/ som kunde
Skillie mig ved Himmerigis løn/
Hør mig O Herre formedelst din Søn.
J deris samuittighed ere de brent
For Verden kient/
Som Sancte Pouel oss førre spaade.
Den hellige scrifft aff dem foruent
Oc aldelis skent/
Men Herre Gud giff oss din naade.
See til oss neder aff din throne
Oc skone/ du betalede vore synder alle.
Du haffuer oss met Gud Fader forligt/ den dict
Sanctus Paulus monne dig kalde
En meglere til Gud for oss alle.
J Himmelen giff oss effter din pact
Stor velde oc mact/
Oc stat oss bi nu oc i vor Død.
Oc lad Dieffuelen oss icke suige/
|271vAff troen vige/
Lad oss icke komme i den nød/
Naar wi komme i Dødsens quale
Husuale oss da met dit store vold/
Du giff oss da tillige dit Rige/
For oss varst du baade kiøbt oc sold/
Mod Dieffuelen haffue wi icke anden skiold.
Giff oss ret Christelig forstand
Mig oc huer mand/
Førend Døden oss heden kalder.
Til din Barmhiertighed wi haabe
Oc til dig raabe/
Forførde fra dig ere wi alle/
Fra dig oc i vor egen fund/
Aff grund bede wi/ for du bleffst vor lige/
Du hielp oss da som du vel kant/ forsant
Dine Ord kunde ingen suige/
Giff oss her effter det euige Rige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.