Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[272v]

XXI. Konning Frederichs den førstis/ Konnings vdi Danmarck/ Norge etc. Vise.

FREd giff oss kiere Herre/
J troen reen/ aff Naaden din/
formedelst Christum din Søn/
haffuer du oss løst/ |273r formedelst din gunst/
it Mennisk lodst hannem vorde/
oss alle til trøst/ O Herre vor brøst/
du vilt oss snart forgiffue/
aff din blote naade/
at wi maa euig leffue.
DE ord ere verd at prise
Der du haffuer sagt/ oc nu met krafft
Sig mectelig beuise/
J mange Land de gaa nu fram/
Som Esaias spaade/
At Christus allene det rette skin
Er/ det wi skulle følge.
O min Herre oc Gud/
Lær mig din villie at giøre.
|273vRIGlig met mact ophøyet
Er nu din Søn/ i Himmels thron/
Sit arme Folck til gode:
Hand gaff sit Blod/ all Verden til gode/
Der met hand Dieffuelen felde
Met all sin mact/ som førre haffde sagt
Johannes/ dig til ære
Hand forkyndede det/
Christus dit Lam skulde være.
KONG Salomon den vise
Bar sig ret at/ oc ey forgætte
Dig Herre oc Gud at prise/
Vissdom aff dig fick hand visselig
Din villie til at giøre/
Dog falt hand saare ret obenbare/
Aff dine lønlige domme.
O min Herre oc Gud/
Huem dine ord tror skal Døden ey ramme.
TIL naade vor Herre tilbøyet
Barmhiertelig/ ieg tror paa dig/
Forstør Dieffuelens trusel/
Der aff stor trøst den Antichrist
Haffuer met sine falske liste/
Herre slaa hannem ned/ din naade oc sandhed
De skulle all priss beholde.
|274rO min Herre oc Gud
Lad dit naffn prisis bolde.
DANnis oc god er din kiere Søn
Til hannem min bøn om en tro skøn/
Det leffuendis Brød hand kaldis:
Huo der æder aff/ som hand haffuer sagt/
Skal leffue euindelige.
O Jesu Christ/ du est foruist
Guds godheds saff oc kierne.
O min Herre oc Gud
Lad mig hoss Christ bliffue gierne.
MARCK Stæder/ Jord oc Himmel
Skulle før forgaa/ huor fast de staa/
Dine ord kunde aldrig forgaa/
Bliffue euiglig/ dess trøster ieg mig/
Huo dem tror skal fri være
For strenge dom din/ O Herre min/
Der met mig gantske vel nøyes.
Amen siger ieg
Huor det Herre din villie føyer.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.