Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[276v]

XXIII. Konning Christians den tredies/ Konnings i Danmarck Norge etc. Symbolum. TIL GVD MIN TRØST ALLENE.

TIL Gud vil ieg sette all mit haab/
min tro oc hiertens glæde/
Til Gud min Fader er mit raab/
at hielpe er hand tilrede/
Hans ord at |277r høre er min begær/
oc hannem i troen kiende/
at ieg kunde som hans tienere kier/
hans Rigis krafft befinde.
MIN Gud lad oc din villie skee/
Mit kald lad dig befalde:
Giff at ieg kand din godhed see/
J sorrig oc Modgang alle.
Min villie/ hierte/ sind oc Mod/
Du vilt saa styre oc raade:
At gierninge min kand findis god/
Vdaff din gunst oc Naade.
TRØST mig oc met din mildheds haand/
Forsørg mig alle mine dage/
Beuar O Gud dette Rige oc Land
Fra Krig oc Orlogs plage/
Fra Pestilentze oc hungers tuang/
Fra alskens Siugdom flere/
|277vAt dig kand skee baade loff oc sang/
Dit hellige Naffn til ære.
ALLENE min trøst est du Herre Christ/
Naar synden vil mig fange/
Frels mig fra Sathans arge list/
Som hiertet giør fast bange.
J dit Naffn vil ieg tryggelig
Mig huile met glæde oc gammen/
Jndtil Basunen opuecker mig
Til ærens Krune/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.