Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[277v]

XXIIII. Konning Christians den tredies/ Konnings i Danmarck Norge etc. Symbolum. O GVD SKAF DIN VILLIE.

O GVD min Fader kier oc rig/
den ieg skal dyrcke oc ære.
O Herre dig befaler ieg mig/
du vilt mig altid lære.
At kiende dig |278r i dit dyrebar Ord/
oc ingen Guder flere/
at ieg maat stedse hoss Himmerigs bord
oc i dit Rige være.
SKAF O Herre Gud din villie god/
Forøg din Christelige Kircke:
Oc for din kiere Søns død oc Blod
Styr Dieffuelens grumme styrcke.
At hand din arme Christenhed
Ey skulde saa plat fordriffue/
Lad hende i Kaarssit haffue din fred/
Dit naffn lad saa prist bliffue.
DIN VILLIE skee aff quinde oc mand
At de dig lydige ære/
Giff at ieg ved din hellig Aand
|278vMit Kaarss met trøst kand bære/
Dit Aag oc byrde huor let det er
J Troen ret betencke.
Affuend oc styr all deris begær/
Som dit Ord ville forkrencke.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.