Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[278v]

XXV. Konning Frederichs den Andens/ Konnings i Danmarck Norge etc. vor Naadige Herris Symbolum. MIT HAAB TIL GVD ALLENE.

MIT haab oc trøst oc all tillid
til Gud staar/ met stor trygge/
Herren er trofast mild oc blid/
paa hans ord vil ieg bygge/
At hand sin Søn/ aff høyeste thron/
for mig loed |279r Kaarssit bære/
der ved sin død/ aff alskens nød/
mig før til euig ære.
TIL dig Herre Christ raaber ieg met hast
J disse siste tide/
At du aff Naaden vilde fast
Selff for din Kircke stride:
Hun trengis hart aff Dieffuelens art/
Hun monne saare fortryckis.
O Herre min Skiold/ dit Ord saa bold
Lad ey fra oss vndryckis.
GVD ALLENE ske loff priss oc ære/
Som lodst dig det befalde/
Mig ved dit Ord oc rene Lære
Til Riget dit at kalde.
O hellig Aand giør mig bistand/
Hielp mig i min sidste ende:
Tag HERre fra mig min Siel til dig/
Euig i dine Hænder.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.