Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[281v]

XXVII. En vise i huilcken Christendommen klageligen giør sin bøn til Jesum Christum/ oc fanger trøstige suar aff hannem.

Siungis lige som/ O Jesu bold met megit vold etc.

O Jesu Christ/ min Frelser du est/
Aff hiertet ieg for dig klager/
At ieg mod dig/ aff skrøbelighed/
Haffuer syndet alle mine dage.
Min synd er stor/ men du est god
Oc naadig mod alle synder/
J huem sig vil bekiende.
O naadige Gud/ kom icke ihu
Mine synder saa slem/ men dem forglem/
|282rAll Christenhed met mig raaber.
Wi raabe til dig samdrectelig/
O Herre du oss bønhøre.
O Jesu reen/ ieg klager allen
For dig min sorrig oc vaande/
Som Verden nu mig vel hadskelig
Fører ved Tiranner paa haande.
De Løffuer saa grumme/ de Vlffue tamme
De ville mig sønderriffue/
De ville dit Ord fordriffue/
De samle deris Raad/ alt met stor had/
Mig Arme Lam ere de saa gram/
De ville mig fra dig iage.
Mit haab til dig er fuldkommelig/
Lad mig icke fra dig tagis.

Christus.

O Christendom kier/ om det saa skeer
Tiranner ville dig fortrenge:
Da tenck paa mig/ ret hiertelig/
Huor snarlig ieg kand det vende.
Jeg giffuer dem tid/ aff syndige ijd
At de skulde sig omuende/
Oc mig for en Herre kiende.
Men de bliffue fast i Synd oc last/
Oc tencke ey paa huor det vil gaa
Naar ieg vil ene regere.
|282vO Verden blind i alle de ting
Din salighed monne anrøre.

Christendommen.

O Jesu viss/ dit Ord giff priss/
Jeg maa det oc for dig kære/
Den største gaffue wi aff dig haffue
Det er dit Ord det skære.
Nu seer du vel/ huor det gaar til/
Huor mangen dit Ord foracter/
Oc mere paa Synden tracter/
De spotte dine tienere/ du til dem sender/
De dem fast true/ met mact forkue
De skulle icke Synden straffe.
O Jesu Guds Søn/ giff dem deris løn/
Dine ord de daglig beklaffe.

Christus.

O Christendom skøn/ de fange vel løn
Som mit Ord icke maa lide.
All din salighed/ retfærdighed
Aff ordit lær du alle tide.
Den Dieffuel met list hand veed vel vist
At det giffuer salighed allene/
Hans Lemmer dog det formene.
O Verden blind mod Liusens skin/
Din fordømmelsser/ du acter meer
|283rJ mørckit altid at bliffue:
End acte mit Ord/ haffde du det giort
Da skulle du euindelig leffue.

Christendommen.

O Christe god/ det er tit spaad/
At farlige tider skulle komme.
Thi tenck hoss dig miskundelig
At frelse dine Christne fromme.
All miskundhed oc barmhiertighed
Dine arme Lemmer skulde haffue/
Det er nu slet begraffuit/
Hofferdighed met gerighed/
Foractelse/ forplaggelse
De mod dine Arme beuise/
Dine Faar foriagis/ dine Arme plagis/
O Herre naar skal det faa lise.
O Jesu mild/ om du saa vilt
Lade lenge dine Lemmer plagis/
Dine Armis nød slet intet skødis/
Men meer aff alle foractis/
Den mectig i mact/ den Rige i act/
Dine Arme i sult oc hunger/
J iammer sorrig oc kummer.
O Herre sød/ hielp her aff nød/
Oc see her til dette vnderlig Spil/
Dine Faar ere flest de Arme.
|283vO Jesu giff trøst/ see de Armis brøst/
Dig snarlig offuer dem forbarme.

Christus.

All Christenhed/ bøye hiertet hid/
Oc act vel huad ieg taler:
Skøt ingen mact/ paa Ordit giff act/
Jeg vil dig vel husuale.
Jhuo dig rør/ hand mig det giør/
Mit øyesten ieg dig ligner/
Jeg vil dig aldrig suige.
All Christenhed/ glæde dig met mig
Naar Diefflen met sine til euige pine
Fordømmis aff mig allene.
Du bliffuer hoss mig euindelig/
Met fryd oc glæde mig tiene.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.