Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[283v]

XXVIII. En Bøn mod Christendoms Fiender/ i denne farlige tid.

Siungis lige som/ vil Gud vor Herre ey met oss staa etc. Her Matz Karlsen. M. D. lviij.

O Gud Fader i euighed/
Du som din Søn hid sende:
Gig oss i din Aand rolighed/
|284rDin hielp giff oss ælende
Mod Dieffuelens trusel oc Helffuedis vold/
Som døden tilfører for Syndsens sold/
Din Christendom at omstøde.
O Jesu Christ Jmmanuel blid/
Lad ey din Kircke forfare/
Stat du hende bi i nødsens tid/
Thi hun nu platzes saare
Aff Tiranni oc falsk Lærdom/
Der nu vdspredis saa vijt her om
Din ære til at formørcke.
O hellig Aand vor trøster vist/
Vilt oss all Sandhed lære
Ret at bekiende/ mod Verdsens list/
Oss alle til euig ære.
Lær oss oc ret at giøre vor bøn/
Optend din kierligheds Jld vel skøn/
Saa wi kunde Christelig leffue.
O Fader/ O Christ/ O hellig Aand
Lad Scholerne vel forfremmis/
Giff Lærde mend i disse Land/
At vngdommen ey forsømmis:
Lad dit Rige saa formeeris vel
Ved gode Discipler/ som voxe til/
Lag Doegs slect omkomme.
O du hellig Trefoldighed/
|284vLad dine foriettelss ey ryggis:
Stød Dieffuelen Verdsens første ned/
Oc dem hans Rige opbygge.
At de maa see met blusel oc skam
Dine Christnes ære/ met glæde oc bram
Hoss dig/ foruden all ende.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.