Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|288r Tacksigelser.

I. Haleluia/ Gladelig ville wi etc.

Haleluia.
Gladelig ville wi Haleluia siunge/
met kierlighedsens begæring/
Vort haab oc hierte til Gud skal springe/
met sin hellige naade oc miskund.
som haffuer forløst oss aff all vor Synd/
til salighed oc alskens trøst/
er hand oss alle |288v oprunden.
Alting som leffuer paa jorden skal Gud ære
Rundelig hans naade kundgiøre:
Naade/ liff/ styrcke der til krafft/
J Christo haffue wi mact.
Helffuede død oc Dieffuelens vold
Haffuer hand fordærffuit/ for vor skyld/
Wi tacke dig/ O Herre.
Gud tilsiger alle dem sin naade
Som sig paa hannem forlade/
At giffue trøst mod Synden aff sit gode
Er hand dem bistandig i alle maade/
Foruden all suig oc all argelist/
Som hans Ord forkynder vist/
Din fred offuer oss/ O Herre.
Gud være loff oc euig ære/
Der til Gud hans Søn vor Herre/
Oc der til den verdige hellig Aand
Som Christne giør altid bistand/
Fra euighed oc til euighed
Haffuer værit/ oc bliffue skal
Altid foruden ende.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.