Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|304v XVIII. S. Ambrosij oc Augustini Loffsang. Te Deum laudamus.

O Gud wi loffue dig/
wi bekiende dig en Herre.
Dig en euig Fader/
priser den gantske Verden.
Det samme giør alle Engle/
Himlene oc alle veldige Engle.
Din priss siunge Cherubin oc Seraphin/
met it waffladeligt stemme.
Hellig/
|305r Hellig/
Hellig est du Herre gud Zebaoth.
Himlene oc Jorden er opfylt met din Maiestatis ære.
Den ærlig forsamling dine Apostlers tall/
dig loffue oc bekiende en Herre.
Lige saa giør oc altid det hellige tall dine Propheters.
Den gantske skare dine hellige Martirers/
dit hellige Naffn |305v loffue oc prise.
Alle Gudfryctige oc vdualde loffue oc bekiende dig i all Verden.
En wbegribelig maiestatis Fader.
Din sande ærefuld enbaarne Søn Jesum Christum/
tro wi at være lig met dig i Guddommen.
Dertil den hellig Aand sandelig at være allis vor trøstermand.
O |306r Herre Christe/ du est ærens Konning.
Du est din Faders euig Søn.
Jomfruens liff vaar dig icke vederstyggelig/
til at anamme Mandom oc forløse alle vdualde Menniske.
Du haffuer offueruundet den bittre pine dødsens sting/
oc oplat alle som tro paa dig Himmerigis rige.
Derfor |306v sider du nu hoss Guds høyre haand/
i euig maiestatis ære met din Fader.
Oc saa tro wi at du her effter vorder tilkommendis/
en streng Dommere.
Derfor O Herre wi formane dig/
hielp dine tro Tienere/
som du forløste met dit dyrebar Blod.
|307r Dine venner giør deelactige i den euig ære/
met dit hellige oc vdualde Folck.
O Herre frelss dit Folck/
oc velsigne dem som ere din Arff oc Eiedom.
Regere oc lær dem/
oc ophøye dem til euindelig tid.
Wi benedide dig Gud i euighed/
oc ære dig dag fra dag.
Oc loffue dit naffn til |307v euig tid/
nu oc altid oc euindelig.
O Herre verdis at beuare oss i dag oc altid fra Synden.
Miskunde dig offuer oss O Herre/
oc forbarme dig offuer oss.
O Herre din miskundhed bliffue offuer oss/
Saa som wi oss paa dig forlade.
Til dig Herre staar all vort haab/
der|308rfor lad oss icke bliffue til skendzel euindelig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.