Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[308v]

XX. Benedid Benedid Benedid være Gud altid etc.

Benedid benedid benedid være Gud altid/
tre personer oc en sand |309r Gud/
som er en Guddommelig værelse/
vdaff huilcken som haffuer ophold
alt det som er saa mangefold.
Den samme Gud skulle i prise altid.
Benedid benedid benedid være Gud altid/
Altings Fader oc opholdelse/
Himmelen oc Jorden haffuer hand skabt
Alt met sit Ord oc Guddoms krafft/
Holder dem oppe met sin mact.
Den samme Gud skulle i prise altid.
Benedid benedid benedid være Gud altid/
Som skabte Mennisken ypperlig/
Oc gaff hannem alting vnder sig/
Faar/ Øxne/ Fisk/ Fule/ oc all Queg/
Fruct korn oc kierne lære mig/
|309vDen samme Gud skulle i prise altid.
Benedid benedid benedid være Gud altid/
Som sende sin Søn til Jorderig/
Aff sin store barmhiertighed/
Hand haffuer fortient oss Himmerig
For hand til døde loed pine sig/
Den samme Gud skulle i prise altid.
Benedid benedid benedid være Gud altid/
Som sende til oss den hellig Aand/
Hand er allis vor Husualermand/
Hand bliffue hoss oss ind til enden/
Vort hierte til alt gaat vende/
Den samme Gud skulle i prise altid.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.