Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[310v]

XXII. Wi tacke dig O Gud vor Fader kiere. M. B.

Wi tacke dig O Gud vor Fader kiere/
som alting haffuer skabt i Verden here/
|311r oc oss altsammen skickede til gode/
vdaff din naade.
Wi tacke dig ocsaa O Jesu milde/
At du oss fra synden oc Døden skilde/
Alt met dit Blod oc død oc haarde pine/
Oc Saare dine.
O du hellig Aand wi dig ey forgætte/
Tacksigelse være dig ocsaa for dette/
At du oss her vdi vilt vnderuise/
At wi Gud prise.
O du hellig trefoldighed met ære/
Liff oc Siel met dit Ord vilt du oss nære/
At wi ey forgaa vdaff syndsens quide/
J huad wi lide.
Spise oss vor Siel met dine Ord rene/
Der til oss Aandelig hungre forlene
Ae den Mad kand oss nydelig smage/
Alle vor dage.
Spise oc vort Legem met daglig føde/
Fri oss fra dyr tid/ hunger/ tørst oc møde/
|311vGiff oss oc din naade/ at wi dig loffue
For saadan gaffue.
Ære være dig Gud for alt det gode/
Din miskund oc wsigelige naade/
Som du oss beuiser allesammen/
Loff skee dig/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.