Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[17v]

XV. En gammel Julesang/ Priss oc ære oc dyd etc.

Priss oc ære oc dyd gantske megit/
summo Iesu Christo pro isto,
den tid Gud saa oss trengde/
dedit auxilium,
wi vaare i nød saa lenge/
tunc misit filium,
hans loff ville wi siunge/
baade met hierte |18r oc tunge/
canendo dulciter coæqualiter.
Engelen bar oss trøst/ met sin røst/
Verbum dixit Aue suaue,
Maria fuld met Naade/
sit tecum Dominus
All Verden frelste aff vaade/
procul et cominus,
Eua Verdens quinde/
Kunde den naade ey finde/
quam virgo reperit, Deum peperit.
Den som Himmel oc Jord met it ord/
in ortu creauit, portauit
Maria foruden all møde/
in ventris gremio.
De glæddis som før vaar døde/
De vitæ præmio.
Aff sin Faders rige
|18vHand kom/ oc bleff vor lige/
natus de virgine, sine semine.
Ræt i en salig tid/ kom hand hid/
nuncius fidelis, de coelis.
For vor skyld vilde hand lide
Mundi tristitiam,
Hand tog bort sorrig oc quide/
reddens læticiam.
Wi ville hannem der for loffue/
Aff alt det wi formoffue/
pro nostro studio, cum tripudio.
Vel er oss det wi ere skabt/ wfortabt/
in Bethlehem rex gratus, est natus,
Som oss skal frelse oc verne/
ab hostis fraudibus,
Wi loffue hannem saa gierne/
cunctis temporibus.
Haffde hand ey ladet sig føde/
Da haffde wi alle værit døde/
Iam vita claruit, lux apparuit.
Sorrigen er bortuent/ som er kient/
Omnes ergo lætè gaudete.
|19r Maria/ som kallis at være/
impleta gratia,
Hun monne det Foster bære.
Nobis solatia
Alt monne der aff riise/
Wi ville det loffue oc prise/
cunctis temporibus, cum honoribus.
Hun haffuer fød en Søn/ faur oc skøn/
reddens omnem mundum iucundum.
Der glædis all Himmerigs skare/
de partu Dominj,
All Verden er frelst aff fare/
pax datur hominj.
Gud vilde til oss vende/
Sin glæde/ foruden all ende/
post hoc exilium, propter filium.
Alt men wi ere til/ met got skæl/
grati simus Deo, pro eo:
Hand vilde oss dyre kiøbe/
ad vitæ meritum:
Nu maa wi alle vndløbe
Mortis interitum.
|19vHand vilde oss Himmerig giffue/
At wi maa met hannem bliffue/
in regno gloriæ, omni tempore.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.