Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[4r]

II. Den Hymne/ A solis ortus cardine. D. Morten Luther.

Christum wi skulle loffue nu/
Mariæ Søn den rene Jomfru/
Saa viit som Solen offuer skin/
bekiende wi Jesum en Herre allen.
Den som skabte Himmel oc Jord/
Hand tog Mandom en Træl hand vord/
|4vAt hand oss icke gantske vilde fortabe/
Thi vilde hand sig til oss wmage.
Guds krafft ned aff Himmelen kom/
J det Jomfruelig liff giorde en Mandom/
Den Jomfru som den Naade bar/
Hun viste ey fuldkommelig huad det var.
Det kyske Hiertens huss foruist/
Snarlig anammede Jesum Christ/
Hun bleff en Jomfru klar oc sand/
Sin Søn hun vndfick aff den hellig Aand.
Den edle Moder bar oss den/
Som Gabriel forkynde vdsend/
Den Jomfru hun søgte Elizabeth/
Oc fands at haffue det hende vaar iet.
Johannes i sin Moders barm/
Frydede sig baade met fod oc arm/
Maria vdaff Guds samfund/
Sang Magnificat baade met hierte oc mund.
Den som all Verden haffuer i vold/
Hand fødis i en Asne stold/
En liden Melck fødde hans nature/
Som føder oc vederqueger all creature.
Den Engelske skare gleddis der ved/
At Christ vaar kommen aff Abrahe sæd/
Det hørde de Hyrder som voctede deris queg/
At Christ vaar fød oss Menniske lig.
|5rÆre være dig Christ met Konge naffn/
Som føddis aff en jomfru Verden til gaffn/
Holt din Spir met Kongelig act/
At Dieffuelens rige faar icke mact.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.