Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|24vXX. Fra Himmelen kom den Engle Skar etc. Siungis met de noder/ som/ Fra Himmelen høyt/ siungis met. D. Morten Luther.

FRa Himmelen kom den Engle skar/
For Hyrderne siuntis obenbar/
De sagde til dem/ it Barn vel skønt
J Krybben ligger/ det er Guds Søn.
J Bethlehem i Dauids stad/
Som Micheas haffuer der om spaad/
Hand er den Herre Jesus Christ/
Hand er eders Frelsermand foruist.
Thi skulle i alle glade være/
At Gud met eder it vorden er/
Hand er nu fød eders Kiød oc Blod/
Eders broder er det euige gode.
Huad kand eder skade synd eller død/
Gud er met eder i all eders nød/
Lad storme Dieffuelen oc Helffuedis mact/
Guds Søn met eder vilde giøre pact.
Hand vil oc kand eder icke forlade/
Paa hannem troer det skal eder bade/
|25rDer vil eder friste mangen mand/
Trotz den der det icke lade kand.
J bliffuer dog wskad met ære/
J ere nu Guds Søns slecting kiære/
Thi tacker Gud aff hiertens grund/
Taalmodig trøstig alle stund.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.