Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|23r XIX. En trøstelig Børnesang/ om det lille Velsignede barn Jesus/ vddragen aff S. Lucæ Euangelistis andet Capitel. D. Morten Luther.

Fra Himmelen høyt komme wi nu her/
en ny Tidind baade god oc kier/
it glad budskab føre wi eder til/
der om mand sige oc siunge vil.
Jt Barn er fød aff Menniskens køn/
Vdaff en Jomfru reen oc skøn/
En liden Søn baade faur oc fin/
Hand vil være lyst oc glæde din.
|23vChristus vor Gud oc Herre er fød/
Hand vil eder fri vdaff all nød/
Hand vil selff være eders Frelsermand/
Oc løse eder aff Syndens baand.
Salighed hand eder giffue vil/
Som Gud Fader beredde eder til/
At i tilsammen i Himmerig/
Skulle leffue met oss euindelig.
Saa giffuer nu vel act der paa/
At i strax hen til Bethlehem gaa/
Der finde i Barnit i krybben lagt/
Som Verden opholder met sin mact.
Saa lader oss glædis i hierte oc sind/
At gaa met Hyrderne til Barnet ind/
Oc see huad Gud oss haffuer beuist/
Vdi sin Søn alsomkierist.
Mit hierte vær glad oc see der hen/
Huad der monne ligge vdi krybben/
Hues Barn er det/ huad heder hand?
Det er Christus baade Gud oc Mand.
O vær velkommen du ædele gest/
Faar Syndernis skyld du kommen est/
J denne Elende her ned til mig/
Aldrig kand ieg fuldtacke dig.
O Herre all Verdens skaber god/
Huad est du kommen met stor armod/
|24r Paa Græss oc Hø ligger du der ned/
Faar Oxe oc Asen i vselhed.
Vaar Verden end dobelt saa viid oc lang
Da vaar hun dig en Seng vel trang/
Oc dig icke verd/ vaar hun end fuld
Met ædele Stene Perler oc Guld.
Din Fløels dyne oc silcke pude/
Det er Græss Hø oc arme klude/
Der i du est køn oc mectig/
Lige som du vaarst i Himmerig.
Det er dig saa behageligt/
Din sandhed at forkynde mig/
All Verdens gods met vold oc mact/
Duer intet for dig/ men er foract.
O min kiere Herre Jesu Christ/
Giør dig en reen Seng i mit bryst/
Oc huile dig i mit hiertis skrin/
At ieg ey glemmer velgierning din.
Der for kand ieg mig altid glæde/
Aff hiertens fryd baade springe oc quæde/
Jeg prise vil din gaffue god/
Met lystig sang aff hiertens rod.
Loffuit være Gud i høyeste thron/
Som haffuer oss skenckt sin eniste Søn/
Der glædis ved al Engleskar/
Oc siunger oss it saligt nyt Aar.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.