Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[314v]

Tacksigelser oc Bøner Om Morgenen.

I. En ny Dageuise/ at tacke Gud for sin beskermelse i den fremfarne Nat/ oc at bede hannem om lycke oc raad/ om Morgenstunden til en salig oc lyckelig dag/ Dictet aff erlig oc velbyrdig Mand/ Her Erick Krabbe til Bustrup/ Ridder.

Det dagis nu i Østen/
|315rDet liusner offuer alt/
Gud beuar oss fra syndsens brøste/
Helffuedis pine oc qual/
At wi maa Christelig leffue/
vort gantske liff til ende/
intet syndeligt verck at øffue/
dertil Gud oss naaden sende.
Jeg tacker dig milde Herre/
Du haffuer saa naadelig
Mig denne Nat beuarit
Oc all forgangen tid/
Met din naade opholdit
Til denne neruærendis stund/
Dieffuelen ey fordærffue skulde
Mig/ met sin listige fund.
Jeg beder aff hiertet gierne
Du vilde oc fremdelis
|315vMig naadelig beskerme/
Som du haffuer til diss/
Vnder dine vinger beuare
Som Hønen giør kylinge smaa/
Jntet ont lad mig vederfaris/
Til dig haffuer ieg min tro.
Vilde mig i dag opliuse
Obne min blinde forstand/
Kunde regere mit folck oc huse
Det onde vende dem fra haand.
J mit hierte maatte optendis
Din hellig Aands liuss oc skin/
Jeg kunde denne dag vel ende
Vden alle laster oc synd.
All kiødelig løse begæring
Vilde aff mit hierte vddriffue/
At syndelig hantering
Maatte fra mit leffnit bliffue/
Jeg maatte retfærdig vorde
Formedelst en stadig tro/
Aff hiertet mine synder at rue/
Baade Siel oc liff til ro.
Herre Christ min ledsager vilt være
J denne Jammerdal/
Dieffuelen mig ey forføre/
Fra dit hellig Ord at falde/
|316rHielp stadelig at bekiende
Dig enist vor Frelser blid/
Der til aff Gud fader vdsender
At løse oss fra euig død.
Mig maatte ey meer bedrage
Menniskens fund oc tant/
Aff Dieffuelen løgnens fader
En falsk Guds tieniste optenckt:
Men dig stedse dyrcke oc tiene
J Aanden oc sandhed/
J leffnit oc troen den rene/
Alt til min ende oc død.
Mig stedse i Guds fryct øffue/
Vare min befalning oc kald:
Øffrighed tro tienist at pleie
Som Gud haffuer mig befald:
Min villie oc effne hen strecke
At fremme det menige bæste/
Til den Arme min haand vdrecke
Der til Gud mig naaden leste.
At dig min Himmelske Fader
Maatte ske loff ære oc priss/
Dig Christe Verdsens Frelser
Ved din tienere ligeruiss/
Der til den hellig Aande
Vor kiere Husualer blid/
|316vJeg kunde gennem kaarss oc vaande
Omsier faa euig fryd.
Det giffue Gud alle Christne
Øffrighed oc Vndersaatte/
At troen ey maatte visne
Men brende i Kierligheds daad/
For Euangelij liuss der skinner
Tacke Gud allesammen/
At bliffue Christi Lemmer
J Himmerig giffue Gud/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.