Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[319v]

IIII. Den klare Soel nu skinner fri etc. Siungis lige som/ Salig er den Mand der Gud frycter.

|320r DEn klare Soel nu skinner fri/
Gladelig aff søffn opstande wi/
Gud ske loff som oss i denne nat
Beskermede fra all Dieffuelens mact.
J dag beuar oss Jesu Christ/
Fra synd oc skam oc Sathans list/
Lad dine hellige Englers skare/
Vore vectere være oc oss beuare.
At dig vort hierte lyde kand/
Dit ord oc villie ey giøre modstand/
For øyen at wi dig haffue maa
Vdi alt det som wi slaar paa.
Lad fremmis vel vor gierning all
Som huer aff oss vdrette skal/
Saa at vort arbeid møye oc flid
Til loff oc priss dig skeer altid.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.