Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[320r]

Tacksigelser oc Bøner om Afftenen.

I. En Christelig Afften vise/ til at befale sig Gud i vold met/ naar mand vil gaa til sengs/ siungis lige som/ Aff dybsens nød raaber ieg til dig/ Dictet aff erlig oc velbyrdig Mand Her Erick Krabbe til Bustrup/ Ridder.

|320v O Himmelske Fader wi ere dine
Wi soffue eller vaage/
Wi leffue eller dø/ da ere wi dine/
Til dig naar wi monne haabe.
Wi tacke dig ved Jesum Christ/
Du haffuer oss denne dag foruist
Beuarit/ aff blote naade
Fra alskens vaade/ baade last oc skam/
Oss monne stedse offuerhenge/
Paaførd aff Dieffuelen/ vor fiende gram/
Som en grum Løffue monne omuancke/
Leeder huem hand kand sluge op
Baade met Siel och saa met krop/
Met sine snedige rencker.
Vor forsømmelse haffuer værit stor
J det wi skulde vdrette
Dit naffn til ære vor neste til gode/
Wi kunde det intet necte:
Det volder vor store skrøbelighed/
Wi intet gaat kunde komme aff stæd
Vden du hielper met din naade.
Wi bede dig aff hiertet gierne/
Vilt naadelig forgiffue
Huess du aff oss fortørnit er/
Met vort syndige leffnit:
Aff gantske hierte er det oss leedt
|321rForlad det for Christi pine oc død
Vor gierning kand det ey betale.
Beskerm oss oc fra all vor nød
Vnder din barmhiertigheds skygge/
Fra vore fienders farlige anstød/
J fristelse giør oss trygge/
Mørckhedsens Fader vden all frist
Baade Siel oc liff alt met sin list
Gierne fordærffue vilde.
Effter du gaffst vor skrøbelighed
Natten til ro oc huile/
Aff din store barmhiertighed
Oss Arme forleske vilde
Aff syndsens møye oc store kummer
Vort vsle krop stedse offuerhenger/
Aarle saa vel som silde.
Thi bede wi dig vor Fader blid/
J nat vilt rolig giøre
Vort sind oc alle vor tanckers ijd/
Formedelst Christum vor Herre:
Fra samuittighedsens suare wro
Formedelst en sand Christelig tro
Met din Aand vilt oss beuare.
Giff vor syndige Jordesæck
Fredsommelig at soffue/
Den kunde vederquegis oc bliffue sterck
|321vMod dagens tilkommendis møye.
Opliuss vort hierte hu oc Siel
At de maatte vaage alt lige vel/
Oc i fast tro til dig haabe.
At wi kunde baade i søffn oc vect/
Vdaff din hellig Aands naade/
J din fryct stille vor idret
Baade Siel oc liff til Bade/
Wi kunde omsier euindelig
Findis liusens Børn i himmerig/
Ved Christi fortienist allene.
Paa denne tillid befale wi nu
J dine Guddommelig hænder
Baade Siel oc liff/ du trofaste Gud/
Alt ont vilt fra oss vende
Fra huss folck oc alt huess wi aaer/
Til dig allene vort haab nu staar/
Vor bøn vilt naadelig høre.
Gud Fader dig ske loff oc ære
For alle velgierninger dine/
Oc Jesu din Søn vor Frelser kier
Oss løste met sin død oc pine/
Der til vor trøster den hellig Aand
Som fornyet oss i Daabsens vand/
Wi siunge aff hiertet/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.