Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[324r]

V. Den Hymne/ Lucis creator optime, Siungis lige som/ Herre mit haab det er til dig etc.

O Herre Gud som alting skob
Himmel oc Stierner met sit laab/
Tho store liuss haffuer du opsat/
Soel til dag oc Maane til nat.
Oc Dagen er saa skabt aff dig/
At da skal huer mand bruge sig:
Men alle de paa Jorden bo
Skulle om natten haffue ro.
All Creatur huert i sin skick
Er opsat til at prise dig/
Oc end er mennisken skabt saa
At hand alle Diur skal faarestaa.
|324vMen huer mand maa beklage det
At synden er indkommen met/
Vort regiment haffuer hun forkrenckt
Oc oss met sig i Døden senckt.
Wi bede dig O Herre mild/
Huad wi haffue brut giff oss det til.
Giff oss din naade/ O Herre Gud/
At wi i Christo holde dine bud.
Beuar oss denne nat/ hør vor bøn/
Ved din hellig Aand oc din Søn/
Som est en sand Trefoldighed
Oc regnerer i euighed.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.