Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[324v]

VI. Den Hymne/ Te lucis ante terminum etc.

Effter Guds skick gaar det saa til/
at Natten nu paakomme vil/
oss denne dag |325r fremgangen er/
mørcket met søffnen kommer her.
Saa haffue wi nu det ey fordrag
At tacke Gud for denne dag/
Som hafft haffuer paa oss den act
At wi ere end nu vel ved mact.
Oss ligger der oc mact oppaa/
At wi Gud bede met oss staa/
At Dieffuelen som oss hader saa brat
Slaar oss ey ned i denne nat.
Wi bede dig/ O Herre kier/
Du som vor rette Fader er/
Giør met oss effter din miskund/
Beuare oss vel i allen stund.
Ære oc priss ske Faderen
Aff oss/ disligest oc Sønnen/
Den hellig Aand ske nu oc saa
At der er ingen ende paa.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.