Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|325v VII. Solen er nu nedgangen plat/ Siungis lige som/ Salig er den Mand der Gud frycter etc.

SOlen er nu nedgangen plat/
Oc kommen er den mørcke Nat:
O Jesu vær vort liuss oc skin/
At wi ey skreckis i mørckheds trin.
Dig ske tack at du oss denne dag
Fra skade fare oc mangen plage
Ved dine Engler beuarit haffuer/
Aff faderlig naade gunst oc gaffue.
Men huess wi haffue fortørnet dig
Alt det forlad oss naadelig/
Tilregne det icke vor arme Siel/
Lad oss met fred oc ro soffue vel.
Lad dine Engler hoss oss vaage
At Dieffuelen ey giør oss wmage/
Fra spøgelsse/ drømme/ skreckelss oc Jld
Fri oss denne nat/ O Herre mild.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.