Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[327v]

II. Allmectige oc gode Gud etc.

Allmectige oc gode Gud/
du euig Herre Zebaoth/
alle øyen vocte paa dig/
oc du spiser dem naadelig.
Naar du obner din milde haand/
Da glæder sig quinde oc Mand/
|328rOc bruger din gode gaffue/
Oc dig derfor hiertelig loffuer.
For dig kiendis wi oss/ O Herre/
Ælendige Synder at være/
Oc haffue ingen rettighed
Til din store oc rige godhed.
Vær oss naadig O Herre god/
Alle vor Synder oss forlad/
Velsigne vor spise alle dage/
Lad det oss vel bekomme oc smage.
At wi kunde saa bruge det
J en ret god Samuittighed/
Alt til dit hellige Naffns ære/
J Christo Jesu vor Herre.
J Jesu naffn gaa wi til bord
At æde vort Mad paa hans Ord/
Hannem til loff/ oc oss til gaffn/
Saa æde wi i Jesu naffn.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.