Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[328r]

III. Dig bede wi Børnene dine/

Siungis lige som/ Herre Christ Gud Faders enbaarne Søn etc.

|328vDJg bede wi Børnene dine
O fader Herre Gud/
Formindsk vor sorrig oc pine/
Giff oss vort daglige Brød.
Opholt vort liff oc leffnit
(Som du oss selff haffuer giffuit)
Jnd til wi det euige faa.
Velsigne met din tale
Huad du oss haffuer bered/
At det kand oss husuale/
Druis oc formeeris der ved.
J din tienist lad oss leffue/
Oc kierligheds gierninger øffue
Altid imod huer mand.
Vilt din kierlighed beuise
Oc allene skaffe trøst/
Alle hungerige bespise
Oc naadelig mette foruist:
At wi dig alle loffue/
Dine gode Himmelske gaffuer
Met tacke bekiende altid.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.