Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|329rTacksigelser effter Maaltid.

I. Gratias, Lader oss nu alle vor kiere Fader tacke/

Siungis lige som/ Velsignere/ ja det skal Herren etc.

LAder oss nu alle
Vor kiere Fader tacke/
For sine velgierninger oc nyttige gaffuer:
At hand aff sin Naade
Saa rigelig vil made/
Baade Diur oc Menniske dem alle til gode.
Wi siunge hannem baade loff oc priss/
Som jorden allene slaar met sin munds riss.
Hand sider i Himmelen/
Sit Ord vdsender paa Jorden:
Huo det vil høre oc gemme/
Dem vil Gud sin Aand visselig sende.
Thi vnd oss Fader euige Gud/
At wi din villie ret giøre kunde.
Dig ske euig ære.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.