Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|329v II. O Gud wi tacke oc loffue dig.

O Gud wi tacke oc loffue dig/
ved din Søn Christ vor Herre/
For alle dine gaffuer oc godhed/
som du beuiser oss here/
met megit gaat som du formeer/
oc altid oss saa vel forseer/
Thi bør dig priss oc ære.
Som du nu haffuer vederqueget vel
Vort Legeme met dit gode/
|330rSaa bede wi at du Aandelige føder vor Siel
Met dit hellig Ord oc naade:
Der ved hun leffuer euindelig/
Oc bliffuer hoss dig til euig tid/
Oc glædis foruden all ende.
Ære være dig Fader i allen tid
Met din Søn Christ vor Herre/
Ved huilcken du haffuer oss alle frid
Dine euige Børn at være:
Thi prise wi din barmhiertighed
Met den hellig Aand i euighed/
Nu oc euindelig/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.