Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[330r]

III. O Gud din godhed tacke wi/

Siungis lige som/ O Gud wi tacke oc loffue dig.

O Gud din godhed tacke wi/
Formedelst Christum vor Herre/
For din velgierning rund oc blid/
Met huilcken du beuarer
Alt det der liff oe leffnit haffuer/
Aff dig sin føde oc nødtørfft faar/
Dig ske loff priss oc ære.
Lige som du haffuer nu bespiset
Vort liff met legemlig føde/
|330vSaa lad vor Aand met din naade opfyldis/
At hun ey sueltis til døde.
Dit hellige Ord hende mette kand/
Oc føre hende i det foriette Land
Vor høyeste ro oc glæde.
Giff oss nu alle i din samfund
Som ere forsamlit here/
At elske huer anden aff hiertens grund/
Som Christus monne oss lære.
Beuar oss fra vor Fiende gram/
Fra alskens skade baade last oc skam/
Du vilt vor beskermer være.
Loff ære oc tack i allen stund
Skal dig Gud Fader være/
Som løst haffuer oss aff syndsens baand/
Giff oss dine Ord at lære/
At tro paa din enbaarne Søn Jesum Christ/
At wi dine Børn oe Arffuinge vist
Dig euindelig prise/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.