Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[330v]

IIII. Tacker Herren/ thi hand er saare venlig/

Siungis lige som/ Huo som vil salig vdi Verden leffue.

TAcker Herren/ thi hand er saare venlig/
Thi hans godhed oc sandhed bliffuereuig
|331rHand som en naadig Gud vdaff sin mi skund/
Er mod oss Arme Creatur saare rund.
Hand er den som giffuer Queg deris føde/
De vnge Raffne som paa hannem raabe.
Hand haffuer icke lyst til hine Stercke/
Men til dem i hans fryct hans godhed mercke
Siunger aff hiertens grund met inderlighed
Loff oc tack ske dig Fader i euighed/
At du oss som en rig oc milder Fader
Spiser oc klæder dine Børn aff naade.
Giff at wi kunde dig rettelig lære
At kiende/ ved Christum Jesum vor Herre.
J Jesu naffn saa haffue wi alle ædt/
Aff øl oc mad saa ere wi nu vel mett:
O euig Herre Gud giff oss der aff gaffn/
At loffue oc prise dit hellige naffn.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.