Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|332rOm Døden/ oc begraffuelse.

I. Media vita in morte sumus, D. Morten Luther.

Men wi leffue paa Jorden her/
met døden ere wi omfangne/
huem fly wi da til om hielp/
at wi Guds vrede vndgange?
Du est den Herre allene/
oss tuinger nu vore synder saa saare/
som dig Gud fortørnit haffue
|332v hellige Herre Gud/ forbarme dig offuer oss/
hellige stercke Gud/ forbarme dig offuer oss/
hellige barmhiertige Frelsermand/
Du euige Gud/
Lad oss icke indfalde
J den euige Dødsens nød/
kyrieleison.
Mit i døden omfanger oss
Helffuedis mact oc vrede.
Huem frelste oss aff saadan en Død/
At vndfly hans suig oc liste?
|333rDet giør du Herre allene/
Vær du nu oss miskundelig/
Helst fordi du vedst vor brøst.
Hellige Herre Gud/ forbarme dig offuer oss.
Hellige stercke Gud/ forbarme dig offuer oss.
Hellige barmhiertige Frelsermand/
Du euige Gud/
Lad oss icke fordømmis
Vdi den suare Helffuedis pine.
Kyrieleison.
Mit vdi Helffuede oss driffuer
Vor natur oc synder.
Huem skulle wi da nu tilfly/
At wi maa dem quit bliffue?
Til dig Herre Christ allene/
Dit dyrebar Blod du for oss vdgaff/
Som for alle Synd er it vederlaff.
Hellige Herre Gud/ forbarme dig offuer oss.
Hellige stercke Gud/ forbarme dig offuer oss.
Hellige barmhiertige Frelsermand/
Du euige Gud/
Lad oss icke affalde
Aff den rette tro i mistrøst.
Kyrieleison.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.