Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|333v II. Simeonis Loffsang.

Lucæ. II. Nunc dimittis etc. D. Morten Luther.

Met glæde oc fred far ieg nu hen/
alt effter Guds villie/
met it frit mod Fra denne Verden/
vil ieg nu skillies/
Effter de Ord som Gud haffuer loffuit mig/
Døden skal min søffn vorde.
Det giør alt Jesus Christ Guds Søn/
Den tro Frelsermand/
Den ieg haffuer seet met mine øyen/
|334rJeg tror vist at hand
Er vort liff oc all vor salighed/
J nød oc dødsens vaande.
Den haffuer du Herre nu sat fram
For alle Folck met stor naade/
Oc til hans Rige alle Land
Lader bede oc raade/
Met dit dyre oc hellige Ord/
Som sønder oc nør fast klinger.
Hand er det klare oc salige liuss
For alle Hedninge/
At liuse dem som ere wuiss
Oc Gud icke kiende:
Hand er oc dit folckis Jsraels
Priss/ ære/ fryd oc glæde.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.