Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[349v]

XV. Aff Muld oc Jord Gud Adam skabte.

Iohannes Matthesius.

Aff muld oc Jord Gud Adam skabte/
til Aske bliffuer ieg i min Graff/
Synden mit Jordig Legem opløste/
Christus allen er min Siels trøst.
Jt skønt Glass aff Aske oc Sand
Snart giøris aff en Konstermand:
Saa giør Gud aff mit Aske oc muld
Jt nyt Legem/ oc er mig huld.
|350rJt skønt Legem/ rent/ liust oc klart/
Som met Gud leffuer euige Aar/
J vished oc retfærtighed/
J fryd oc euig herlighed.
Thi tacker ieg nu Christ min Gud/
Mig dette fortiente ved sin Død:
Hans ansict klar vil ieg skue da/
Naar ieg aff min Graff skal vdgaa.
Kom snart met stor mact/ Herre Christ/
Din tilkom forløser mig vist:
Nu er ieg it foractet Lig/
Før mig ind i dit Faders Rige.
Lad mig vel huile ind til den tid/
Vdi dit Skød oc Kammer vid:
Lad mig opstande lystig oc glad/
Oc alle tro Christnes Synd forlad.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.