Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[334r]

III. Nu Lader oss hans Legem begraffue etc.

* Siungis offuer Christne Menniskers Lig som hen soffue i Herren.

* Der som en Quindis Lig begraffuis/ skal mand siunge/ hun hendis oc hende/ der som hand hans oc hannem staar.

* Der som flere Lig paa en tid begraffuis/ skal mand offuer dem siunge/ De/ deris oc dem/ der som hand hans oc hannem staar.

|334v Nu lader oss hans Legem begraffue/
oc ingen tuil der paa haffue/
hand skal paa den yderste dag opstaa/
oc wforkrenckelig her fremgaa.
Jord er hand oc skabt aff Jorden/
Til Jorden bliffuer hand nu igen/
Oc aff Jorden skal hand opstaa/
Naar Gud lader sin Basun gaa.
Hans Siel skal leffue til euig tid
Hoss Gud/ som hende haffuer befrid
Fra syndsens baand oc helffuedis nød/
Ved sin eniste Søns blod oc død.
Hans jammer armod oc ælende
Er kommen til en salig ende/
Hand haffuer dragit Christi Aag/
|335rEr nu død/ men hand leffuer dog.
Sielen leffuer vden all klage/
Legemit soffuer til Dommedag/
Oc der vil Gud det forklare/
J euig glæde det beuare.
Hand vaar i denne Jammerdal/
Nu boer hand i den euig Sal/
J hederlig glæde oc bolig skøn/
Skinner langt klarer end Solen.
NV lade wi hannem soffue i fred/
Wi gaa nu huer hiem til sit stæd/
Oc skicke oss der til betiden/
Thi døden kommer oc er ey seen.
Der til hielpe oss Christus vor trøst/
Som met sit Blod haffuer oss igenløst
Fra Dieffuelens mact oc euig vee/
Hannem ske loff priss oc ære.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.