Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[337v]

VI. Jeg beder dig min Herre oc Gud etc.

Jeg beder dig min Herre oc Gud/
lad op din miskunds øre.
Oc hør mig nu din syndige Brud/
lad Sathan mig ey forføre.
Send mig O Gud din hellig Aand/
som min forstand opliuser/
som kaldis en sand Trøstermand/
oc synden sønderknuser.
|338rHuad heller ieg vaage eller soffue maa/
Din hellige Død oc pine
Lad ret aldrig aff min hu gaa/
Ey heller vunderne dine.
Lad mig aldrig tale eller giøre
Oc ey met hiertet tencke/
Vden det som dig kand komme til ære/
Oc ey din Low forkrencke.
Her til haffuer ieg ilde leffuit/
Det kand ieg daglig kiende:
At ieg haffuer megen Synd bedreffuit/
Oc døden er mig i Hænde.
Thi beder ieg for din store miskund/
Lad mig dit venskab fange:
Oc saa der til en salig stund/
Naar ieg aff Verden skal gange.
Naar mine Lemmer sig ey kunde røre/
Da kand mig intet trøste/
Vden det du lader mig faa at høre/
At din pine mig forløste.
Thi vnde mig/ at ieg maatte dig
Mig gantske offre oc giffue/
Min Siel oc Krop/ som du gaffst mig
Vdi min Moders liffue.
Her til hielp mig min Frelsermand/
Du derfor Jesus kaldis:
|338vThi vden dig ingen mig frelse kand/
Om dig i Scrifften saa talis:
Ved dig skal ieg met skind oc been
Jgen aff Jorden opueckis/
Oc siden faa min Siel igen/
Hun skal ret aldrig forsmectis.
Da skal ieg see dit Ansict klar/
O Christ min Saligheds throne:
Naar du kommer met Engle skar/
Oc met den store Basune.
Der skulle wi alle glade fremgaa/
Til euig ro oc lise/
Fuldkommelig Ære oc Salighed faa/
Oc dig euindelig prise.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.