Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[352r]

II. Vaag op vaag op du Christenhed/ Siungis lige som/ Jeg beder dig min Herre oc Gud.

Nicolaus Foedderus. M. D. lx.

VAag op vaag op/ du Christenhed/
Betenck dit gaffn oc beste:
Vocte dig i denne farlighed/
J huilcken Sathan dig frester.
Hand veed den yderste dag tilstande/
Och Verden paa sit siste/
Oc Herrens Dom at være for haande/
Thi bruger hand alle liste.
Salig er den sig tager til vare/
J disse farlige tider:
At hand lader sig her icke daare/
Men trolig til enden strider.
Mod Dieffuelen oc all forargelse:
|352vSom kommer paa alle sider/
De Christus sagde at skulle skee/
Vdi disse siste tider.
De tegn som skulle for Dommen skee/
Giffuer Christus oss tilkiende
Hoss Mattheum/ at wi kunde see
Tilstunde Verdsens ende.
Thi Antichristen Paffuen i Rom/
Haffuer nu lenge regerit/
J Christi sted sagde at hand kom/
All mact være sig antuordit.
Tyrcken indsetter met mord oc brand/
Den Christelig tro at fordriffue:
Paffuen disligest/ i huor hand kand/
Tager Guds Bekiender aff liffue:
Vdøser ynckelig Christnes Blod/
For de vilde icke tilfalde
Den Babylonske Hore til Foed/
Oc hende deris Herre kalde.
Krig oc Orloff maa mand høre/
J mange atskillige Lande:
Stor tuist oc strid wi daglige spøre/
Stor plage sorrig oc vaande:
Met wuonlig kranckeder oc brad død/
Pestilents oc andit mere/
Dyre Aaring/ stor Hunger oc nød/
|353rSaa Gud det bode oc bedre.
Alle Synd staar i deris høyeste grad/
J alle fordømmelig maade:
Gerighed haffuer offuerhaand faaet/
Til Rigdom oc stor Bade.
All kierlighed er aff Landen rømt/
All miskund/ tro oc loffue:
Den Arme ligger aff alle forsømt/
Men Verden skraber Guld tilhobe.
Guds rene Euangelium/
Som Christus selff før sagde/
Er predicket i gantske Verden om:
Thi Jøderne det først haffde/
Oc alle de Land i Østen dernest/
J Sønden oc Vesten dislige/
Oc haffuer sig sist nu i Norden befest/
Vdi disse Nordiske Riger.
Gud giffuer oss sit Euangelium/
Det klinger i disse Lande:
Oc vil at huer skal være from/
Aff Synden snart opstande.
Men Verden hun passer her intet paa/
Ey saadan dyrebar gaffue:
All Lærdom hun slet i vinden hen slaar/
Vdi disse siste dage.
Huor er nu all broderlig Kierlighed?
|353vGod villie/ wi skulle beuise?
Guds fryct oc all Retfærdighed?
Der met wi skulle Gud prise?
Mand acter nu Gud slet intet meer/
Ey formaning/ ey gode lære:
Huer stunder effter sin egen ære/
Hoffmod vil Herre være.
De sige/ wi haffue slet ingen nød/
Her er slet ingen fare.
Saa suerme de hen til deris død/
J Dieffuelens garn oc snare:
J Guds foract oc all skendelighed/
Optencke alle ny Finantze/
Met skalckeri oc all wbarmhiertighed/
Guds vrede kunde de ey santze.
De leffue som Gud vaar icke til/
Berøffue deris fattige Neste:
Met ret oc wret de haffue vil
Deris Broders Gods det beste.
Bedrage oc liuffue er ingen skam/
Wkyskhed at bedriffue:
J slemmen oc demmen ruse de frem/
Saa lenge de tagis aff liffue.
Der plagis den arme Menighed/
De acte ingen være deris lige/
Met trældom oc sleff i tyranskhed/
|354rGuds Ord ville de ey vige.
De skulle betale den Armis sued/
Hans Blod oc trældoms dage/
J Euig pine oc Helffuedis glød/
Skal Dieffuelen dennem plage.
Christi Kiortel de sønderslide/
Det skal dem lidet bade:
Aldrig kunde de mette bliffue/
Alting ville de selff raade.
De arme Guds tienere lide nød/
Oc mange ælendige hierter:
De tage fra dem aff munden Brød/
Slet nøgen staar Christi Kircke.
De Høste det de haffue icke saait/
Vdsue deris fattige Lemmer:
Guds tienere fortryckis i alle vraaer/
Men Verden horer oc slemmer:
Det haffuer alt Christus tilforne sagt/
Sine tiener skulle offuerkomme
Aff Verden/ met Tyranni oc mact/
Dog det hende lidet skal fromme.
Den gantske Verden er forblindt/
Den Christen Hiord er ringe:
Forgiffuit er hierte tancke oc sind/
Det Christet Blod maa springe.
Alle Synd de ville til enden vare/
|354vOc Dieffuelen vil regere:
Thi Gud vil hannem saa lenge spare/
Siden vil hand ene regnere.
Derfor bruger Sathan all sin konst/
J disse siste dage:
At hand hoss Gud i stor wgunst
All Verden met sig kand bedrage.
Derfor er ondskab saa mangfoldelig/
Oc Christi Lemmer maa holde:
Der bruser oc stormer de wgudelig/
Met Tyranni mangfolde.
Mand bygger oc planter nu allermest/
Mod Herrens snare tilkomme:
Kresmer Legemet som mand kand best/
At det kand skinne oc bramme.
Met Æden oc Dricken oc all vellyst/
For næring met stor omsorrig:
Dog wi skulle haffue nu der aff minst/
Ja alting skal bliffue forlaarit.
Soel oc Maane oc Stierner alle/
Aff saadant mangfoldigt onde
Miste deris skin/ oc monne nedfalde/
De sørge i alle stunde:
De kunde icke see saadan Tyranni/
Der for ære de saa bange:
De ville saa gierne være fri/
|355rForløsning de effter lange.
All Creatur sucker i Himmelen op/
Aff saadan wgudelig væsen:
Begærer dom offuer den wgudelig Krop/
Hans ondskaff/ vellyst/ oc kressen.
Der for kom snart/ Herre Jesu Christ/
Den gantske Verden at dømme:
Oc lad oss see met glæde oc lyst/
Din herlige tilkomme.
Men du Jesu Christi lille Hiord/
Skalt dig slet intet mistrøste:
Din Brudgom som dig haffuer hellig giort/
Dig met sit Blod forløste:
Skal snarlige komme oc dig befri/
Oc alle dine Fiender nedfelde:
Oc du skalt bliffue til Euig tid
Hoss hannem/ i fryd oc glæde.
Du onde Forsamling tenck dig om/
Du est i Dieffuelens snare:
Omuent dig snart/ leff erlig oc from/
Du maatte vndgaa denne fare.
Guds vrede oc Helffuede henger offuer dig/
Vil dig nedsiuncke til grunde:
Derfor vent om/ leff Christelig/
Forlad snart alt det onde.
Dig truis met straff aff Himmel oc Sky/
|355vAff Haffuit oc Jorden alleuegne:
Tag dig vare/ du maatte vndfly
Det onde de dig betegne.
Du bliffuer forraskit før du tror/
Saa est du Euig borte:
Jndfly til Guds Barmhiertighed stor/
Oc oben staar Himmerigis porte.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.