Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[355v]

III. Vaager op i Christen alle/ tager eder til met flid.

Nicolaus Foedderus.

Vaager op i Christen alle/
tager eder til met flid/
Den nød oc store fare/
all Verden er vdi.
Met Guds Ord som i smage/
beuarer eders hierte vel/
i |356r disse siste dage/
til salighed eders Siel.
Vort eget Hierte oc sinde
Sig selffuer ey trøste kand:
Naar saadant monne begynde/
Stor jammer er for haand.
Vden Gud oss met sin naade/
Oc met sin hellig Aand/
Oss trøster oc lærer baade/
Fornufft ey hielpe kand.
Jgen vil Gud hid komme
Foruist i Skyen klar/
Den gantske Verden at dømme
Retfærdelig obenbar:
Som hand bleff her optagen
Vdi sin Himmelfart/
All wret vil hand foriage
Met all sin Himmelskar.
Der for i Christen alle/
Opløffter eders Hoffuit nu:
Huad hand siger oc befaler
Betencker/ aff hierte oc hu.
Oc huad de hellig Apostler
Oc Propheter scriffue loed/
|356vAt skulle skee foruisse
Naar Dommen den tilstod.
Store vnderlige tegen
Skulle da mange skee/
J Himmelen oc her neden/
De mand ey før kunde see:
Før Herrens dag skal komme/
All Verden offuergaa:
Det skeer alle Christen til fromme/
Stor trøst wi der aff faa.
Den Christen tro monne falde/
Der aff er megit sagt:
De vantro macten beholde/
Forførere bliffue opuact:
Berøffue de Arme Krunen
Der til oc Salighed/
Den Gud haffuer loffuit i Sønnen
Beholde i euighed.
Jeg mener den Antichristen/
Oc alle hans Lemmer met:
Stor skalckhed suig oc liste
Monne hand nu komme aff sted.
Guds Sandhed at fordriffue/
Guds Ord oc Sacrament:
Sin løgn oc krafftig driffuer/
Thi Gud haffuer hannem forblindt.
|357rMord Krig oc stor Blodslactning/
Stor Hunger oc dyr tid/
Kranckhed/ oprør oc forføring
Had oc forræderi/
Stor tredskhed oc foruandling
Behendelig i allen Konst/
Stor suig i handel oc næring
J Guds store wgunst:
Ondskab i alle Lande
Stor offuerhaand monne faa/
Mand monne sig intet skamme/
Huer effter sig Hoffuit monne gaa:
Met wlydighed mangfolde/
Huer giør paa sin egen haand:
Wtro vil marcken beholde
Blant Quinder oc menige Mand.
Ret Kierlighed monne foractis/
J denne siste tid:
Effter gods oc penning tractis/
Det er vor høyeste flid.
Den penning oc gods kand skrabe/
Falskelig vnder fromheds skin:
Vaar hand end skønt en Abe/
Hand kaldis en Herre fin.
Met spise skal mand sig mette/
Met dricken sig vederquege:
|357v Oc Gud der ey forgætte/
Guds Ord monne oss saa sige.
Offuerflødighed det foruender/
Jngen maade vil mand ramme paa/
Men daglige slemmer oc demmer:
Hoffmod fortræde maa.
Gud giffuer oss aff sine naade/
Til vor nødtørfft oc ære:
Baade gods oc penning til Bade/
Wi skulle oss ærlige nære.
Men det haffuer sig foruandlet
Ret lige som Krabben gaar:
Verden er slet forblindet/
Vnder Sathan hun fangen staar.
Store Huss store Borge oc feste
J kiødelig seckerhed
At bygge/ mand sig fordrister
Lader fare sin Salighed:
Oc meget daarlig begynde/
Vduæle det onde for gaat:
Oc mangen det vil vinde
Som kommer til skade oc spot.
J Ecteskab sig giffue
Befaler Gud Faders Søn:
Met tuct oc ære at leffue/
Formere Menniskens køn.
|358rMen mange det forkrencke
Met hast oc Guds foract:
Faa det ret nu betencke/
Wkyskhed haffuer fangit mact.
De store Vandbølger bruse
Forfærdelig i det Haff:
Der skelffuer Jord oc Huse/
Elementer gaar aff law.
Der stormer Veer oc Vande/
Saa gruselig Suercken gaar:
Oc Folckit er saa bange/
Aff sorrig foruisne maa.
De høye Himmelske Kraffter
Baade Soel oc Maane klar/
Sin deilige skin omskiffter/
Formørckis obenbar.
J Stierner oc dislige
Forskreckelig tegen staa/
Mod Dommen oc Guds Rige/
Oc alting i Jlden forgaar.
Den Herre i Lucten vil skinne
Met alle sin Engle skar/
Met krafft skal liude Basuner
Oc met stor herlighed klar.
Oc Dommen vil hand giffue/
De Onde den euige Jld/
|358vDe gode skulle euige leffue
J Rigit/ dem er bestild.
Dog monne Guds Ord tilforne
Om naade oc salighed/
For Christen oc alle Forlaarne
Forkyndis i huerend stæd/
Til it vidnisbyrd saa vide:
De Onde/ som det bespotte/
Diss større fordømmelss skal lide:
De gode faa dubbelt gaat.
Glæde dig derfor du Christen
J denne ælendighed/
Thi Gud vil alle frelse
Til euig Salighed.
Taalmodighed maa her gielde/
Oc haabit til Guds Ord:
Gud vil oss ey vndfalde
Som wi hannem vel til tror.
Thi ville wi nu bede
Gud Fader i euighed/
At hand oss vilde leede/
Ved Christum giøre bered.
Sin hellig Aand oss giffue/
Sin kiere Børn at være/
Baade her oc i euig Liffue
Beholde til sin ære.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.