Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|359r IIII. Løfft op dit Hoffuit all Christendom/

Søffren Scriffuer/ Borgemester i Kolding. M. D. lxiiij.

Løfft op dit Hoffuit all Christendom/
vaag flitig oc betenck dig om/
oc hør Guds Ord oc lære:
skick dig der effter aff all din mact/
vaag op aff søffne/ oc giff paa act/
om du vilt salig være.
|359vTenck paa at tiden stunder til/
At Herren snarlig komme vil/
Oc giøre paa Verden en ende.
Det kant du mercke oc vel forstaa
Vdaff de Tegen for skal gaa/
Som Scrifften giffuer tilkiende.
J Soel oc Maane er tegen skeed/
Som Christus sagde/ der alting veed/
J Stierner sammelunde:
Stor banghed ocsaa kommen er
Blant alle Folck baade fiern oc nær/
Oc wi ere selffuer Onde.
Haffuet det stormet oc bruset fast/
Saa mangtet Skib er der omkast/
Folck er oc drucknet saa mange:
J disse Aaring besynderlig/
Som wi maa høre jammerlig/
Sligt giør oc Folcket bange.
Orlog oc krig/ tuist oc oprør/
J mange Lande mand ocsaa hør/
Som Christus selffuer om spaade:
J slig blodstørtning oc jammers nød/
Omkommer mangen i ælendige død/
Det er stor sorrig oc vaade.
Jt Folck nu mod it andit staar/
Jt Rige mod andit det ocsaa gaar/
|360rStæder oc Byer dislige
Som pleye at være i steckt forbund
De acte nu huer andre ont
Oc monne huer ande suige.
Gud straffer oc fuld haardelig
Met Pestilentze saa jammerlig/
J mange Land oc Stæder:
Det er end oc fuld skarpt it Riss/
Thi er den salig oc meget viss/
Sit leffnet retter oc bedrer.
Folck acter nu ingen Penitentze/
Thi straffer oss Gud met Pestilentze/
Dyr tid oc andre Plaffue/
Hunger oc kummer oc skarpen Suerd/
Som wi ey heller ere andit verd/
For Synden wi sligt alt haffue.
Christus gaff oss atuarsel slig/
Lader oss betencke det hiertelig/
Synden aluerlig at fortryde:
At hand vil være oss naadelig/
Oc icke met de wgudelig
Euindelig oss forskiude.
Forgange skal baade Himmel oc Jord/
Aldrig forganger Guds hellig Ord/
Det vil euindelig bliffue:
Thi lader oss aff ret hiertens grund/
|360vDet høre oc gemme i allen stund/
At wi maa euige leffue.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.