Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[360v]

V. Om Denne siste Verdsens suig oc Ondskab.

Søffren Scriffuer/ Borgemester i Kolding. M. D. lxiij.

Verden huad du est suigefuld/
ingen er skøt den anden huld/
det maa Guds Børn vel klage.
Finantze tredskhed falsk oc suig/
|361r regere nu ret veldelig/
i disse farlige Dage.
Men Verden menis Christen her
Huer andre burde at haffue kier/
Som Christus monne befale:
Saa lidet dog til Hiertet gaar/
Huad der i Scrifften screffuit staar/
Som er Guds ord oc tale.
Kierlighed er forkølnit plat
J disse Dage/ oc slet forlat/
Som Christus selffuer spaade.
Offuerflødig er all Synd oc last/
All ære oc dyd er slet forkast/
Det er stor Siele vaade.
Blant Brødre er liden Kierlighed/
Blant Søster wsamdrectighed/
Blant Slect oc Børd dislige.
Fast mere blant den menige Mand/
At huilcken nu bedrage kand/
Hand vil den anden suige.
|361vGesten hand tror sin Vert ey vel/
Verten giør hannem det samme skel/
Løss tro de sammen sette:
Aff ringe ting nu yppis en kiff/
Det kaaster baade ære oc liff/
Saa kier er Folck at trette.
Du loffuer gaat met haand oc mund/
Det er saa lidet aff hiertens grund/
Du taler mest aff Lunge:
Dit løffte er idel falsk oc skarn/
Dit Hierte er hart som Hampegarn/
Som Silcke er din Tunge.
J naar du kommer paa hans Ryg/
Du haffuer iet at være tryg/
Da skal hand andit finde:
Du vedst met hannem lyde oc lack/
Oc bruger fast din vask oc snack/
Det skeer blant Mend oc Quinde.
De Gamle de foractis nu/
Oc holdis fast for skompelsku/
Aff løse Gecke oc Vnge:
J naar de laste den slemme wtuct
De Vnge haffue giort oc brugt/
Da sette de dem paa tunge.
De Gamlis slette Enfoldighed/
De Vngis tredske Surfittighed/
|362rDe kunde ey sammen stande:
Den Vnge vil haffue vundet Spil/
Den Gamle hand maa sette til/
Oc lide spot oc vaande.
Stor suig er vdi vect oc maal/
Met Alne/ Skeppe/ Pund oc Skaal/
Det er stor ynck at høre:
Huem nu kand gods oc penning faa/
Bag dørren lader hand Sielen staa/
Sligt kand hannem intet røre.
Slet ingen liudelse er der til/
Thi huer sig selff regere vil/
En Suend vil nu være Herre:
Huem nu haffuer lærd tre ord latin/
Hand vil nu være offuer Mester sin.
Huor kand det gange værre?
O Herre Gud/ du see her til/
Som disse dage korte vil/
Effter dit Ord oc lære:
Skal Verden nogit lenge staa/
Da vil det hart om Salighed gaa/
Dig skee loff priss oc ære.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.