Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

VI. J fromme Christen værer kiøn.

|362v Erasmus Alberus.

J Fromme Christen værer kiøn/
Thi snart kommer den Høyestis Søn/
som nu vor Broder vorden er/
Jesus Christus vor Herre kier.
Den siste Dag hand er nu nær/
Kom Jesu Christe Herre kier:
Huer dag komme wi dig ihu/
Oc ville gierne hoss dig bo.
Forraadt er nu den Antichrist
Met sin Hyckleri oc argelist/
Oc er nu alle obenbar/
Hans mact er kommen i stor fare.
Du trofast Frelsere Jesu Christ/
Effter at tiden er opfylt vist
|363rSom oss forkyndet Daniel/
Saa kom nu kiere Jmmanuel.
Simeon voctet oc paa dig/
Aff din tilkommelse glædde sig:
Derfor bleff hand ocsaa bønhørt/
J huess hand haffde aff Gud begært.
Sagde/ Nu vil ieg gierne dø/
Oc bliffue ey paa denne Ø/
Thi mine øyen haffue nu seet
Det du for alle haffuer bered.
Saa vocte wi paa samme stund/
Oc bede dig aff hiertens grund/
At du vilde nu straffe snart
Den gamle Slange oss tuinger hart.
Som haffuer kommit oss i trang/
Oc i atskillige sorrig oc tuang:
Den tag fra oss nu met en fart/
Oc kom saa selffuer til oss snart.
De Christen vocte alle paa
At Sathans mact nedfalde maa/
Oc hans Rige euig forgaa/
Oc hand saa selff i skamme staa.
Hand er den som haffuer skent dit naffn/
Oc haffuer forblindet mangen Mand:
Oc hindrer hand dit Rige saa/
At hand sin fordeel søge maa.
|363vDet du befaler laster hand/
Forbiuder det met mord oc brand:
At ingen der aff holde skal/
Thi det til intet giør hans Praal.
Sathan hand driffuer saa sit Spil/
At ingen sig ret bedre vil:
Hand vender Folckit fra dit Ord/
Begynder had Affuind oc mord.
Sathan kom oss gierne i fald/
Vilde oss gierne fordærffue all:
Hand staar oss effter Siel oc Liff/
O kiere Herre hannem fordriff.
Verden kand icke lenger staa/
Hun er suag/ gammel/ maa forgaa:
Hun knager nu den siste tid/
Thi hun er fuld aff Lasters ijd.
Creaturet ey lenger kand
Forfengeligheden være vnderdan/
Men vilde nu gierne være fri
For Tyrckens mord oc Hyckleri.
Paffuen haffuer Det oc saare besuert/
Alle gode skickelser forkert:
Der fra vaar Det oc wi gierne løst/
Wi haabe alle paa din trøst.
Den Antichristens regiment
Skal nu snarlige være endt/
|364rDet ynske oc begære wi/
Forlengis oc aff Hiertet fri.
De gamle Fædre vocte all
Naar du met stort røst komme skalt/
Met alle dine Engle skar/
Oc ventede dig mange hundrit Aar.
Saa tro wi oc lige met dem/
Effter tegnen ere farne frem.
Dit Ord predickes her oc fri/
Stunden vente wi nu fordi.
Kom kiere Herre/ kom til Dom/
Lad see din herlighed saa from.
Den hellige Trefoldighed
Hielpe oss vel i euighed.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.