Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[44v]

XII. SALVE REGINA, Christelige foruent/ Jesu Christo til loff oc ære. Ved M. Hans Taussen.

Salue Jesu Christe vor Frelsermand/
Du som all Guds vrede offueruand/
at Adam i dig naade fand.
Du est vort liff |45roc søde trøst/
baade i modgang oc i lyst/
paa dig wi haabe O Jesu Christe.
Wi paakalde dig vdi vor nød/
som ere faldne i euig Død/
met Eua vor Moder alle.
Wi raabe til dig aff denne grædelige dal/
Wi sucke oc græde for saadant it fald/
dog |45v est du fuld aff Guds gunst oc naade/
Thi hielp oss O naadefuld Christe.
Eya Christe vor talsmand est du vorden til vor Fader/
forlad oss for din Døds skyld alle sager.
Oc vend dit naadefuld ansict til oss vsle oc arme/
oc lad dig mildelig altid offuer oss forbarme.
O Jesu lær oss |46rnu at kiende Fader din/
huess Naade oc fromhed i dig skin.
Lad oss saa kiende hannem i ret tro/
at wi maa hans blide ansict skue/
oc siden met dig oc hannem bo.
1. O gode Jesu.
2. O milde Jesu.
3. O søde Jesu.

|46vFørste prose.

Jesu Christe Guds Søn/
hør nu vor hiertens bøn/
oc skil oss ved vor fortiente løn/
Du som frelste Adams køn/
hør vor Gudelig bøn/
|47r oc som wi tro dig du oss vel røn/
Vndertræd vor fiende den gamle slange/
at hand oss ey nu maa fange/
som hand haffuer giort ved mange/
O |47vAbrahams sæd/
du oss icke forgæd/
Men deel oss din Naade met.
O Jomfru Marie Søn/
O Kong Dauids euige køn/
O Jesu Christe du hør nu vor bøn.
|48r1. O gode Jesu.

Anden prose.

Jesu du est vor trøst/
hør vor grædelig røst/
oc benaade oss vdi vor brøst/
Du est Emanuel/
opliuss vor mørcke Skel/
oc optend Naadens liuss i vor Siel/
du est Jacobs Stierne oc Jsraels quist/
som Bileam sagde foruist/
oc Esaias aller mest/
Du est den Kilde/
som Naaden vduelder/
Som Propheten om melde.
O Jomfru Marie Søn/
O Kong Dauids euige køn/
O Jesu Christe du hør nu vor bøn.
2. O milde Jesu.

Tredie prose.

Jesu du est vor vey
til Himmels/ oc vor stij/
lad oss ey vildfare i wuey/
Du est Paradisis port/
lad oss ey vildis bort/
i den bister mørcke Jld oc sort/
du est en faffuer Soel skinnende oc klar/
som i Verden skin/ obenbar/
huo den seer gaar vden fare/
Du est det Guds lam/
som for oss i nød kom/
Skild oss ved den gamle ham.
O Jomfru Marie Søn/
O Kong Dauids euige køn/
O Jesu Christe du hør nu vor bøn.
3. O søde Jesu.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.