Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[48r]

XIII. Aue Maria met den Christelige Børne Lærdoms enfoldige forklaring/ oc met Scrifftens exempler aff det Gamle oc Ny Testamente om Christo Jesu/ til Troens styrckelse/ At siunge paa vor Frue dag i Faste/ oc naar Catechismus predickis/ eller nogre saadanne Historier aff det gamle Testamente. Bered ved M. Jørgen Jensen.

Englen indgangen til Jomfru Ma|48vrie/
sagde Helsel fuld met Naade/
Herren met dig du est benedide/
blant quinder i mange maade.
Elizabeth sagde oc met tuct/
Velsignet er din Liffsens fruct/
Det tro wi allesammen/
Den Marie flyde naade/ frelste oss aff vaade
Jesus Christus Amen.
Adam oc Eua der de bleffue skabte/
Effter Guds egit Billede/
Aff Dieffuelens had bleffue de fortabte/
Der de hans løgn beuilgede/
Gud truede Slangen dem til glæde/
Oc sagde quindens sæd skulde hans hoffuit træde
|49rDet tro wi oc allesammen/
Den Adam flyde naade/ frelste oss aff vaade
Jesus Christus/ Amen.
Cain oc Abel giorde Gud skæl paa/
Der hand Cain fordømte/
Men Abels Offer hand gierne tilsaa/
For hand vaar vden skrømpte/
Cains vantro Manddemord bedreff/
Men Abels Tro til salighed bleff/
Det tro wi oc allesammen.
Den Abel flyde naade/ frelste oss aff vaade
Jesus Christus/ Amen.
Enoch siuende mand effter Adam kom/
Predickede denne Tro/ oc spaade
Om Guds vrede oc strenge dom/
Thi lidde hand spot oc vaade.
Men Gud gemde hannem met krop oc skind/
Oc loed saa Verden fare blind/
Det tro wi oc allesammen.
Den Enoch flyde naade/ frelste oss aff vaade
Jesus Christus/ Amen.
Noe predickede i hundrede Aar/
Der folck bleffue flere oc verre/
Alle troløse oc Kødelige vaare/
Huer vaar sin egen herre/
Thi plaffuede dem Gud met vandflod/
|49vVden Arcken vand offuer Verden stod.
Det tro wi oc allesammen/
Den Noe flyde naade/ frelste oss aff vaade
Jesus Christus/ Amen.
Loth gode mand i Sodoma/
J troen lidde hand stor drøffue/
Ti Guds venner kunde mand ey faa/
Der Gud vilde dennem prøffue/
Met Jld plaffuede Gud de wfromme/
Loth met sine Døtter lod hand vndkomme.
Det tro wi oc allesammen/
Den Loth flyde naade/ frelste oss aff vaade
Jesus Christus/ Amen.
Abraham bleff oc en Guds mand/
For hand Guds løffte trode/
At aff hans Sæd skulde fødis hand
J huilcken Gud salighed loffuede.
Der i fulde hannem oc Jsaac/
Oc Jacob trode den samme snack.
Det tro wi oc allesammen/
Den dem flyde naade/ frelste oss aff vaade
Jesus Christus/ Amen.
Joseph den yngste blant Jacobs børn/
Bleff alle de andris herre/
Der de sluppe hannem for Vgle oc Ørn/
Hans lycke bleff ey diss verre/
|50rAff dem komme alle Jsraels folck/
Moses oc Aaron bleffue deris Tolck.
Det tro wi oc allesammen/
Den dem flyde naade/ frelste oss aff vaade
Jesus Christus/ Amen.
Kong Pharao lod Gud beplaffue/
Oc fride sit folck aff fengsel/
Der de vilde fremmede Guder haffue/
Da giorde hand dem oc trengsel/
At de skulde ey i Canaan bo/
Vden Josue oc Caleb ene to.
Det tro wi oc allesammen/
Den dem flyde naade/ frelste oss aff vaade
Jesus Christus/ Amen.

De X. Guds Budord.

Paa Sinai bierg lod Gud dem giffue
Sine hellige ti budorde/
At de skulde i gode gierninger bliffue/
Oc kiende huad Synder de giorde/
Dog kunde dem ingen holde foruist/
Vden de der trode paa Jesum Christ.
Det tro wi oc allesammen/
Den dem flyde naade/ frelste oss aff vaade
Jesus Christus/ Amen.
At de skulde sig ey selffuer leffue/
Gaff Gud dem Dommere oc Konger/
|50vDer til Propheter som Guds ord screffue/
Oc truede met plaffue oc hunger/
Der effter vdlagde Guds hellige bud/
Oc spaade om Christo mand oc Gud/
Det tro wi oc allesammen.
Den dem flyde naade/ frelste oss aff vaade
Jesus Christus/ Amen.
Dauid oc andre ihuad de hede/
Som Scrifften oss forkynder/
Huad kunde wi andet om dem vdlede/
End at de vaare Syndere/
Men at de komme aff Synd oc nød/
Det skede for Christi pine oc død/
Det tro wi oc allesammen.
Den dem flyde naade/ frelste oss aff vaade
Jesus Christus/ Amen.
Alt det gamle Testamente/
Visde oss Christ som skulde komme/
Den Gud haffuer nu til Verden send/
Oss alle til glæde oc fromme/
Saa er det gamle bleffuit det ny/
Der predickis i Land baade egn oc By/
Dess loffue wi Gud allesammen
Emanuel/ som Gabriel
Bebudet Marie/ Amen.

|51rPater noster.

Wi bede vor Fader den Himmelske Gud/
Om Siels oc Liffs nødtørffte/
At wi kunde fire hans Ord oc Bud/
Oc styres til dyd aff hierte/
Der met at giøre oc lide hans villie/
Oc oss dog ingen fra næringen skillie/
Men nyde hans naade allesammen/
Aldrig met alle i fristelse falde/
Men frelsis fra Dieffuelen/ Amen.

Credo.

Naar som wi ret paa en Gud tro/
Fader som alting skabte/
Oc paa hans Søn i Himmelen boer/
Som frelste oss fortabte/
Oc wi tro paa den Hellig Aand/
Som hellig giør baade Quinde oc mand/
Der hand til Troen fører sammen/
Oc siden vecker op met Siæl oc Krop
Til det euige Liff/ Amen.

Daabens oc Alterens Sacramente.

Huo der Troer oc bliffuer døbt/
Hand skal vist salig bliffue/
Men huo met andet vil være igenkiøbt/
Til pine vil Christ hannem driffue/
|51vDer paa giffuer hand besegling god/
Sit Legeme oc sit hellige Blod/
Det vnde oss Gud allesammen/
At wi saa Tro/ det wi maa bo
Met Jesu Christo/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.