Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[51v]

XIIII. En Tacksigelse for Guds høymectige Velgierninger/ som hand oss beuist haffuer i sin Søn Jesu Christo.

Denne Loffsang er dictet met tuende Begyndelser.Den Første.

Nu fryder eder alle Christne Mend/
oc lader oss frilig springe/
At wi kunde alle huer oc en
met lyst oc kierlighed siunge/
huad Gud |52r mod oss haffuer beteed/
aff sin store Barmhiertighed/
forløst haffuer hand oss dyre.

Den anden Begyndelse met samme Noder.

GVd Fader Søn oc hellig Aand/
Hannem bør oss prise oc ære/
Hand giør miskund i alle land/
Som wi maa daglige lære/
Hand haffuer beuist stor kierlighed/
Mod Menniskens køn saa mangeled/
Som wi ville faa at høre.
J Dieffuelens vold ieg fangen laa/
Jeg vaar fordømt til døde/
Min synd mig qualde baade nat oc dag/
Jeg haffde stor angist oc møde/
Oc altid sanck ieg dyber ned/
Der vaar ey raad ey salighed/
|52vJeg vaar i Synden vndfangen.
Min gode gierninger de hiulpe mig ey/
De kunde ey døden offueruinde/
Den stercke Dieffuel hand sagde ney/
Hand vilde ey lade sig binde/
Aff mig eller noget Creatur/
Jeg vaar i hans vold aff min natur
Fordømt til euig pine.
Der vaar oc ingen i Verden til/
Der mig forløse kunde/
Jeg veed ret aldrig huort ieg vil/
Jeg maa til Helffuedis grunde/
For Guds vrede der offuer mig er/
Oc syndens byrde der ieg nu bær/
Fortabit maa ieg bliffue.
Da ynckede Gud i euighed/
Min ælende offuer maade/
Hand tenckte paa sin barmhiertighed/
Hand vilde mig hielpe lade/
Sit Faderligt hierte vende hand til mig/
Hand kaaste der paa foruden suig/
Det kieriste der hand haffde.
Hand talede til sin kiere Søn/
Det er nu tid at forbarme/
Du skalt det giøre for mig bøn/
Far heden oc frels de arme/
|53rOc løss dem vdaff Syndens nød/
Oc sla ihiel den haarde død/
Oc lad dem met dig leffue.
Guds Søn sin Fader lydactig vaar/
Hand kom til mig paa Jorden/
Aff en Jomfru baade reen oc klar/
Hand vilde min broder vorde/
Saa lønlige førde hand sin stat/
Leed alskens nød oc megen platz/
For hand vilde Dieffuelen fange.
Guds Søn hand sagde/ kom hid til mig/
Jeg vil mig offuer dig forbarme/
Jeg taalde den bittre død for dig/
Der met du Himmerige skalt arffue/
Nu er ieg din oc du est min/
Oc huor ieg er der skalt du være/
Den fiende skal oss ey atskillie.
Huem haffuer hørt større kierlighed/
End døden for wuenner at lide/
Det haffuer ieg ene giort for dig/
At du skulde met mig bliffue/
Jeg er den ene der hielpe kand/
Thi kommer til mig baade quinde oc mand/
Oss skal ret ingen atskillie.
Mit blod det flyder paa Jorden vd/
Jeg bær det kaarss met møde/
|53vJeg lider for dig den haarde død/
Tag tro oc lad dig døbe/
Mit liff offueruinder den død met mact/
All Verdens synder er paa mig lagt/
Thi est du salig vorden.
Til Himmels igen til Fader min/
Far ieg fra denne Elende/
Der vil ieg være Mester din/
Den hellig Aand dig at sende/
Som dig i angiste trøste skal/
Oc dig vnderuise oc lære vel/
J sandheds vey at vandre.
Huad ieg haffuer giort vnderuist oc lærd/
Det skalt du giøre oc lære/
Der met mit Rige opfylt bliffuer/
Mig selff til loff oc ære.
Foruare dig vel for Menniskens sæt/
Som oss foruender den Christelige ræt/
Det giffuer ieg dig tilkiende.
Du skalt predicke den Christelige tro/
Som ieg befaler at lære/
Elsker huer andre baade silde oc fro/
Det skal mit budord være/
For Dieffuelens lærdom vocte dig/
Thi hand er falsk oc skadelig/
Guds ord det bliffuer euindelig.
|54rThi ville wi prise i euighed/
Oc loffue foruden all ende/
Gud Faders store barmhiertighed/
Som oss den naade sende/
Oc nederslog i Christi død/
Helffuede Synd oc dødens nød/
Huo kand oss nu fordærffue.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.