Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[54r]

XV. O wi arme Synder vore Misgerninger etc.

O wi arme Synder/
vore misgierninger/
i huilcke wi vndfangen
ocsaa fødder er/
haffue førd oss alle
i saadan store nød/
at wi ere hen faldne
til den |54v euige Død.
Kyrie eleison/
Christe eleison/
Kirie eleison.
Fra døden wi ey kunde
Ved gierninge vor
Frelsis nogenlunde/
Synden vaar saa stor.
Skulde wi frelsit bliffue/
Det kunde ey anderleds ske/
End Guds Søn maatte lide/
Dødsens bitter vee/
Kyrie eleison/
Christe eleison/
Kyrie eleison.
Haffde Christus ey kommet
Hid til Verden snart/
Oc paa sig anammet
Vor ret Trældoms art/
Oc for vore Synder
Veluillig døden taald/
Wi haffde i Helffuedis grunde
Bleffuit fordømt oc sold/
Kyrie eleison/
Christe eleison/
Kyrie eleison.
|55rSaadan gunst oc Naade/
Gud beuise vil
Mod oss offuermaade/
Wforskyldt der til/
Ved Christum vor Herre/
Som met stor lydighed
Kaarssens død vilde bære/
Oss til Salighed/
Kyrie eleison/
Christe eleison/
Kyrie eleison.
Her met skulle wi trøste
Oss mod Synd oc Død/
Oc icke mistrøste
For Helffuedis glød.
Thi wi ere frelste
Fra alle farlighed/
Ved Christum som oss elskte/
Velsignet i euighed/
Kyrie eleison/
Christe eleison/
Kyrie eleison.
Thi ville wi glade være/
Offuer alle Land/
Gud Fader oc Søn ære/
Oc den hellig Aand.
Oc bede hand bort driffuer/
Det onde oss Dieffuelen giorde/
At wi stedse maatte bliffue/
|55vHoss hans hellig Ord/
Kyrie eleison/
Christe eleison/
Kyrie eleison.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.