Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[31v]

III. Den 45. Psalme/ Eructauit cor meum verbum bonum.

Som er en ret Bryllups vise om Christo oc hans Aandelige Brud.

Mit hierte opgaff it lystigt Ord/
det |32r quæder ieg nu for Kongens Bord/
Min tunge hun er den dicters pen/
der dicter oc scriffuer snarlig for en.
Du aller skønist aff Menniske er fød/
dine læber ere met naaden strød/
thi Gud signe dig Euindelig/
bind op dit suerd offuer din lend/
du est den mectigste der ieg haffuer kiend/
see til oss mildelig.
Lyckis oc triffuis/ regere oc vel/
Som du altid haffuer giort met skel/
For sandhed/ mildhed/ retuished/
|32vSkal din haand skaffe stor vnderlighed/
Dine skud ere huasse i fiendernis bryst/
Alle folck falde neder for din røst/
Oc giffue sig fangne eller dø/
Dit sæde er O Euig Gud/
Din Konge spir viser retuiss bud/
Oc styrer oss fra all nød.
Du elskte retuished aff ret Tro/
Oc hadede vantro met sin wro/
Din Gud smurde dig inden omkring
Met gledskabs Olie offuer dine Arffuing/
Aff Mirrh oc andre kostelig krud
Ryger dine klæder vd til din brud/
Disligest dine huss aff Fiels been/
Jnden huilcke dig glæder Kongers Døtter/
Der alle haande ære sammen knytter
Til din priss allene.
Din høyre side staar Dronningen ved/
J gyldenstycke klæder aff allehaande sed/
Hør nu Daatter oc see vel til/
Bøy øren frem/ huad Brudgommen vil/
Forglem dit folck oc Faders huss/
Met all sin syndige praal oc russ/
Oc siden skal Kongen begære
Din faurhed/ fordi hand er
Din sande Gud oc Herre kier/
|33rTilbed hannem met stor ære.
Oc du som før vaarst fød Gudløss/
Aff Syndige forældre oc hedensk høss/
Dit Ansict skulle de som ypperste ere
Kredentze/ met gaffuer som de dig bære/
Jnduortis er Kongens daatters priss
J Troen/ vden til klæd ligeruiss
Met Kierligheds gyllen bremme/
Met hende til Kongen ledis Jomfruer/
Som er hendis slectinge met glædelig Chor/
Som Kongens pallatz maa sømme.
For dine Forfæderne der du haffuer mist/
Skal fødis dig Sønner det skal være vist/
Dem skalt du giøre til mectige mend/
Offuer all Verden skal det vorde kiend/
For all den ære der du haffuer giort/
Min ædele Herre met gierning oc Ord/
Skal ieg dit hellige naffn prise/
Disligest skal alle de trofaste folck/
For huilcke ieg nogen tid bliffuer en tolck/
Oc siden i euige lise.
Jøderne siunge denne Psalme skøn
Om Salomon kong Dauids Søn/
Huor hand vaar faur veltalinde oc rig/
Haffde deilig Børn oc Hustrue lige slig/
O Christe du est denne min Konning/
|33vDen hellig Kircke er den din Dronning/
Prydet i kierlighed aff rette tro/
Dine vaben Guds ord/ dine klæder mandom
Der ryger til Christne dydig oc from/
Vnde oss alle met dig at bo.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.