Christian 3.s danske Bibel

[471]

XLV. Kore børns Brudsang oc vnderuisning / faar at siunge / om Rosen.

MJt hierte dicter en deylig Sang / ieg vil siunge om en Konge / Min tunge er en god Scriffuers pen.

Du est den Deyligste iblant Menniskens børn / naadefulde ere dine Læbe / derfaar velsigner Gud dig euindelige.

Bint dit Suerd ved din side du kempe / oc pryde dig deylige.

Det skal lyckis dig i din Prydelse / drag frem i Sandheden til gode / ath holde de Elendige ved Ræt / Saa skal din Høyre haand beuise Vnderlige gerninger.

Dine Pile ere skarpe / at Folckene falde ned faar dig / Mit iblant Kongens Fien Ebre. 1.der.

Gud din stoel bliffuer altid oc euindelige / Dit Rigis Spir er en ret spir.

Du elsker Rætferdighed / och hader Wgudeligt væsen / derfaar haffuer Gud / din Gud / saluet dig met glædens olie / mere end dine Staalbrødre.

Dine Klæder ere idel Mirre / Aloes oc Kezia / naar du gaar aff dit Filssbens pallatz / i din deylige herlighed.

Kongernis døtter gaa i din Prydelse / Bruden staar hoss din høyre haand / i idel kaasteligt Guld.

Hør daatter / giff act der paa / bøye dine øern / Forglem dit Folck / oc din Faders huss.

Saa faar Kongen lyst til din deylighed / thi hand er din HERRE / oc du skalt tilbede hannem.

Daatteren aff Zor skal vere der met Gaffuer / de rige blant Folcket skulle bede faar dig.

Kongens daatter er gantske deylig induortis / hun er klæd met Gylden stycke.

Mand skal lede hende til Kongen i stickede klæder / oc hendis ieffnlige Jomfruerne / som gaa effter hende / leder mand til dig.

Mand leder dem met glæde oc fryd / oc de gaa i Kongens Pallatz.

J dine Fedres sted skalt du faa Børn / dem skalt du sette til Førster i al Verden.

Jeg vil komme dit Naffn i hu fra Børn oc til børne børn / derfaare skulle Folck tacke dig altid oc euindelige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.