Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|37r VII. Maria bold/ Christelige foruent Jesu Christo til Loff oc ære.

O Jesu bold met megit vold/
Gud Faders Søn oc ære/
Du haffuer met mact nu ødelagt/
den falske Dieffuels snare/
Mod Adams fald/ fickst du det kald/
som oss Gud Fader iette/
paa det hand vilde forgette/
min Synd oc skyld/ du varst |37vmig huld/
der er ey trøst/ huor du ey est/
Barmhiertighed at forhuærffue/
huem ey haffuer dig/ oc din Naade met sig/
hand er euig fordærffuit.
O Christe mild/ du haffuer stild
Vore Oldefæders forlange/
Som Aar oc dag/ i vee oc wmag/
Vnder lousens Aag laae fangne/
Vdaff stor nød robte de/ O Gud
Lad op de Himmelske porte/
At obnes i alle orde/
Sent oss din Søn/ der tager oss hen
Den suare vee/ som du lodst ske/
O Christe/ met din pine/
Der faare est du offuer Verden nu
En Herre til euig tide.
|38rO Jesu reen/ du est allene
Alle synderis trøst paa Jorden/
Som vaar forseet aff euighed
Jt Menniske skulde vorde/
Oss alle til trøst/ foruden brøst/
Du skalt dem alle dømme
Der ey ville Troen nemme/
O verdige Fruct/ all min tilfluct
Haffuer ieg til dig/ thi du haffuer mig
Forhuærffuit euig glæde/
Mit haab til dig er tryggelig/
Der mig kand naaden giffue.
O Christe god/ aff Dauids Rod/
Naadig foruden ende/
Gantske flittelig haffuer du mig
Jgen til dig ladit vende/
Alt met dit Ord haffuer du det giort/
Fra falske Propheters lære/
Der røffuede mig fra din ære/
Met deris dict oc falske scrifft/
Jeg led der paa/ oc meente saa
Der met stor naade forhuærffue/
Jeg forlod dig/ døm icke mig/
Min wforstand det giorde.
O Jesu fin/ dit ord giffuer skin/
Lær oss dig ret at dyrcke/
|38vOc være deris tolck dine arme folck/
Som side vdi det mørcke/
Haffue ingen frist/ men argelist
Alt vdaff Menniskens lære/
J dem dine ord formere/
O Herre sød hielp her aff nød/
Giff dem din trøst du haffuer forløst
Met pine oc død allene/
De haabe til dig samdrectelig/
Ey paa deris gierning wrene.
O Christe kiere/ om det saa skeer
Dit ord skal fra mig vige/
Saa kom til mig miskundelig/
Oc lad mig ey besuige
Aff Menniskens skick oc falske dict/
Huem kand den list begribe?
Hun lader sig hellig scriffue/
Som dog er løgn oc idel segn/
Din hellige røst er liffuit vist/
Dit ord kand sandhed lære/
Det spise mig ieg beder dig/
Lad mig det ey ombære.
O Jesu Christ sand Gud du est/
Jngen brøst i dig kand være/
Hand er ey queg der fuldelig
Bescriffue kand din ære/
|39rDin herlighed oc maiestet/
Ere alting vndergiffuen/
J huad som helst der leffuer/
Alle creatur/ O Konning pur/
Naar ieg skal dø aff denne ø/
Mit hierte maa da lide/
Da hielp du mig/ at ieg hoss dig
Euindelig maa leffue.
O Jesu skøn/ Guds euige Søn/
Naar ieg skal her aff fare/
Da bliff hoss mig/ beskerme mig
Fra falske Dieffuels snare.
Den falske Sathan/ naar ieg ey kand
Hans falske list besinde/
Jeg maatte hannem offueruinde/
Giør for mig bøn/ O gode Guds Søn
Til Fader din/ at hand for sin
Godhed/ vil mig anamme
Til Himmerigs ære/ at ieg kand der
Mod Dieffuelen braske oc bramme.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.